Địa Mẫu Chơn Kinh

Địa Mẫu Chơn Kinh

GIỚI THIỆU CHUNG

Kinh Địa Mẫu do Phật Mẫu đã giáng thế xuống nhiều lần với nhiều danh hiệu khác nhau: Phật Mẫu, Mẹ Địa Mẫu, Mẹ Dao Trì, Mẹ Thiên Nhiên, Địa Mẫu Hoàng. Ngài giáng xuống tại Trung Quốc và Việt Nam như: Ba Vì – Hà Tây, Tây Phương – Vĩnh Phúc, Tiên Kiều – Sơn Tây, Tam Thanh – Lạng Sơn, Đình Ứng – Hà Nội, Chùa Trầm…

Bản kinh soạn thảo dưới đây phần lớn dựa trên cuốn Địa Mẫu Chân Kinh của dịch giả: Lê Công Đồng. Bản này được lưu truyền ở Miền Nam, thể thơ tiếng việt, có phần lạy Địa Mẫu, bát nhã ba la mật tâm kinh, xưng tán, sám, sám Địa Mẫu, đưa mẹ hồi cung, hồi hướng, tam quy, bài kệ…

Do sự biến đổi của vũ trụ nhiều lần, do sự biến đổi xã hội, do sự phát triển của ngôn ngữ và chữ viết nên kinh giáng ở nhiều nơi, nhiều lần do đó có nhiều bản kinh với ngôn ngữ khác nhau, có tới bốn bản kinh đang còn lưu truyền trong dân gian ngày nay.

Địa Mẫu Chân Kinh không có trong danh mục Đại Tạng Kinh, nội dung không đề cập các giáo lý như bát chánh đạo, tam pháp ấn, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên do đó nhiều người cho rằng kinh Mẫu không thuộc về phật giáo.

Chúng ta tụng kinh Địa Mẫu là chúng ta qui về gốc của Đại Đạo – vũ trụ Đại Đạo. Đại Đạo đã xuất hiện từ thời khi khai thiên lập địa.

Kinh Địa Mẫu khuyên nhủ chúng sanh sớm lo tu nhân tích đức, làm tròn bổn phận của người con để hầu mong được cứu rỗi. Lời kinh như lời mẹ hiền thống thiết khuyên nhủ đứa con thơ dại sớm thức tỉnh quay về.

(Trì Kinh Địa Mẫu lúc 12g trưa các ngày mùng 8-18-28 âm lịch hàng tháng hoặc các ngày có chữ Mậu trong tháng, ngày vía lớn nhất là 18/10 âm lịch)

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam mô Hoàng Mẫu Diêu Trì Địa Mẫu

Nam mô Phật Tổ Như Lai

Nam mô Phật Tổ Mẫu A Di Đà

Nam mô Thái Thượng Lão Quân

Nam mô Phật Tổ Mẫu Quan Thế Âm

Nam mô Phật Tổ Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Phật Tổ Mẫu Di Lạc

Dược Sư Lưu Li Bồ Tát hưởng ứng chứng tri Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Đức quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thập Nhị Tiên Cô đồng giáng về phổ hộ độ cho chúng con, Cửu Huyền Thất Tổ Độ Hộ cho chúng con.

Hôm nay là [ngày/tháng ] chúng con quỳ dưới chân Mẹ, Cầu lịnh Mẹ trên, Mẹ, Cha, Thầy, Tổ phổ độ hộ cho chúng con, Chúa Xứ Thánh Mẫu, Linh Sơn Thánh Mẫu, các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh – Thần – Tiên Phật, sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con.

Lạy cha mẹ tiếp độ cho chúng con hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, các Cung, các Cõi, các Cô, các Cậu hưởng ứng chứng tri độ cho con là [tên của mình] nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh được thành Phật đạo, Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật Mẹ, chứng tri đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Hộ pháp chư thiên, tiêu diện đại sĩ và các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh, Thần, Tiên, Phật sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con ngày hôm nay là ngày vía của Mẫu Hoàng là [ngày/tháng] đại từ, đại bi A Di Đà Phật.

 Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không Biển Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo

Chí tâm đảnh lể , Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

Chí tâm đảnh lể, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật độ hộ cho chúng con, độ hộ cho đất nước được Thái Bình, độ cho chúng con được hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, gia đình làm ăn phát tài, phát lộc, phát lợi, độ cho bá gia, bá tánh được an cư, lac nghiệp, độ cho đất nước được Thái Bình mãi mãi trường tồn để cứu độ cho nhân loại và cứu độ cho chúng sanh, đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

 

ĐỊA MẪU CHƠN KINH

HÓA SANH MUÔN LOÀI

DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này Kim Mẫu ngự
Chứng minh con trẻ tấc lòng thành

Nam mô hương cúng dường Phật Mẫu chứng minh

 

LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi quảng đại
Vì chúng sanh muôn loại đảo điên
Luân hồi khổ não triền miên
Mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm

LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp nguồn ân chưa trả
Nẻo quang minh mô tả rõ ràng
Vì đời lắm kẻ lầm than
Nên thuyền bát nhã sẵn sàng đợi đưa

LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng là người chí cả
Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu
Vô minh nên mới lo âu
Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh

Nam mô con nhất tâm đảnh lễ cầu Hoàng Mẫu cứu độ chúng sanh (1lạy)
Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)
Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh (1 lạy)
Nam mô Tam Bảo đạo tràng chứng minh (1 lạy)
Nam mô con nhất tâm đảnh lễ tổ thầy chứng minh (1 lạy)

 

PHỤC NGUYỆN

Hoàng Mẫu Chơn Kinh, cầu nguyện tam cõi cộng đồng, Thánh Thần Tiên Phật, nghe nguyện:

Này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm, cầu cho quốc thới dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. ( 1 lạy )

Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no, phước lộc thọ đủ đầy, thoát ách tiêu tan, nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ. ( 1 lạy )

Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già trên non, dưới thế theo mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn, tu với Mẹ cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm. ( 1 lạy )

Cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thới, đặng nghe lời của Mẫu, dứt tâm mê muội xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát, sớm về nơi Tây Vực an vui mùi Phật đạo. ( 1 lạy)

Thành tâm khẩn nguyện, nhờ oai linh nhiệm mầu của Mẫu Kim Quang, vận chuyển gia đình hưng thạnh quyến thuộc tăng phước hoàn viên, Phước Lộc Thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. ( 1 lạy )

Nam mô Phật Mẫu chứng minh. ( 1 lạy )

Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. ( 1 lạy )

Nam mô Diêu Trì cung, hội Mẫu chứng minh. ( 1 lạy )

 

ĐỊA MẪU CHƠN KINH

XƯNG TÁN ĐỊA MẪU

Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ
Điển linh quang tế độ chúng sanh
Hỡi ai chớ có lạc lầm
Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu
Cõi trần thế mịt mù tăm tối
Phải nghe lời Mẹ thuyết chơn kinh
Chớ ham vật chất lụy phiền
Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

CÚNG HƯƠNG

Đốt hương trầm thấu đến Diêu Cung
Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu Từ
Trên khói hương này Kim Mẫu ngự
Cảm ứng chứng minh tấc lòng thành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯƠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng
Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu
Hạ ngươn kỳ ba Long Hoa Hội
Mẹ ban điển lành mới rõ thông

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

 

DÂNG ĐĂNG

Dâng đuốc thiêng thành tâm kính Mẫu
Ngọn linh đăng soi thấu mười phương
Điển quang tỏa ánh chiêu dương
Cầu xin Từ Mẫu Tây Phương chứng đàn

Mẹ giáng thế độ an non nước
Chuyển huyền linh ban phước vạn dân
Nguồn thương sầu đọng bâng khuâng
Nhìn đăng lòng tưởng mẹ gần bên con

Xưa Mẫu ngự chim loan tại miếu
Tỉnh Thiểm Tây huyền diệu ứng linh
Bút cơ Mẹ thảo tâm kinh
Lời châu chép lại tâm tình Mẫu thương

Nhìn biển cả trùng dương nước biếc
Tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau
Mẹ trông từng lượn sóng ào
Bao nhiêu sóng lượn nghẹn ngào bấy nhiêu

Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ
Mẹ sáng khai hóa độ khắp nơi
Núi sông vũ trụ Đất Trời
Chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui

Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm
Ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con
Dâng đăng mẹ chứng lòng son
Vạn dân bá tánh nước non thanh bình

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

 

DÂNG HƯƠNG

Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát
Gió đông về ngào ngạt nguồn thương
Chốn trần trẻ dại dâng hương
Thỉnh cầu Từ Mẫu Tây Phương chứng đàn

Dâng nén hương lời vàng cung kính
Tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh Mẹ hiền
Lạy cầu vọng thấu cung tiên
Nơi Tây Vương Mẫu diệu huyền chứng minh

Mẹ thương con thâm tình muôn thuở
Đạo hoằng truyền khai mở khắp nơi
Gắng tu thoát tục xa đời
Quê tiên chốn cũ là nơi trở về

Nhìn quang cảnh sơn khê non nước
Cõi giới ba hưởng phước mẹ ban
Chính do Hoàng Mẫu chỉnh an
Độ cho sanh chúng một đàng chánh tu

Làn khói bạc ngút mù bay tỏa
Tâm hương thành hiện rõ Diêu Cung
Đài hương Mẹ ngự không trung
Thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền

Tam nhật mậu cố siêng bái Mẫu
Tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương
Con quỳ dâng nén tâm hương
Lạy Mẹ phủ đức thập phương an lành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG TRẦM

Nhìn làn khói trầm hương bay tỏa
Nhớ Mẫu hiền lệ nhỏ dòng châu
Đàn con tha thiết nguyện cầu
Mẫu Từ phủ điển nhiệm mầu chứng minh

Chốn trần miền cung nghinh đại lễ
Kỷ niệm ngày giáng thế Từ Tôn
Thượng tầng Mẹ phủ càn khôn
Chuyển khai hoằng đạo pháp môn hạnh từ

Đọc kinh Mẫu lòng như xao xuyến
Gởi tâm thành thăm viếng Mẫu thân
Chuông chùa vang tiếng xa ngân
Chạnh lòng con trẻ tuôn dầm lệ xa

Khói hương trầm thiết tha theo gió
Áng mây lành hiện rõ huyền vi
Con nguyện kiếp kiếp tu trì
Nương về theo bóng từ bi Mẫu Hoàng

Cầu lịnh Mẹ chỉnh an non nước
Điển Mẫu Từ ban phước chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu hành
Nhờ đèn trí huệ phúc lành Mẹ ban

Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ
Hạt bồ đề nẩy nở rừng cây
Am thiền nối nghiệp thang mây
Điển thiêng Mẹ chứng nhật nay kính đàn

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

 

DÂNG HOA

Hoa tươi thắm kính dâng Từ Mẫu
Gió hương lành nhẹ thổi mười phương
Dập đầu lạy mẹ xót thương
Chứng lòng con trẻ cúng dường dâng hoa

Lời van cầu thiết tha ai oán
Chốn dương trần tợ áng phù vân
Chúng sanh đau khổ vô ngần
Thành tâm lạy Mẹ gột lần tội xưa

Ngày Kỵ Mậu sớm trưa bái Mẫu
Tiếng chân thành vọng thấu Diêu Cung
Gắng tu nơi chí bá tùng
Bồ đề hạnh nguyện thơm chung hương lành

Điển huyền linh phủ quanh bao khắp
Nhớ Mẫu hiền con chấp tay cầu
Lạy Mẹ độ hết năm châu
Cầu xin sanh chúng sớm hầu Diêu Cung

Người chốn thế hiếu trung trọn giữ
Hội Long Hoa, Mẫu, tử tương phùng
Hương lành thơm ngát lạ lùng
Bồ đề nở rộ tại cung Diêu Trì

Hoa thơm ngát con quỳ dâng lễ
Lạy Mẫu thương giáng thế chứng minh
Tay ngà dâng đóa hoa xinh
Thỉnh cầu Mẹ giáng điển linh chứng đàn

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

 

DÂNG QUẢ

Quả tươi xanh tâm thành cung kính
Tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh Từ Tôn
Điển linh phủ khắp càn khôn
Chuyển khai đại đạo tiếng đồn vang xa

Tụng kinh Mẫu gia gia an ổn
Mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai
Lời châu ghi lại trần ai
Là do huyết mạch phi tài Từ Tôn

Oai linh Mẫu bao gồm vũ trụ
Dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiêng
Phước tài lộc thọ triền miên
Dân lành nước thạnh nhà yên thanh bình

Tạm nhật Mậu trì kinh Địa Mẫu
Chúng sanh đều số đổi nhàn thanh
Mùa màng sung túc tươi xanh
Quả hoa thơm ngát hương lành từ bi

Thâm ân Mẹ khắc ghi xanh sử
Kỷ niệm ngày Mẹ ngự không trung
Dập đầu bái tạ Vương Cung
Độ an sanh chúng tao phùng Long Hoa

Kính lạy Mẫu thiết tha lời trẻ
Dâng quả tươi thỉnh Mẹ chứng tri
Dập đầu lạy đức Diêu Trì
Điển linh Mẹ phủ cứu nguy dân lành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG THỦY

Cung kính dâng thủy thanh thơm ngát
Nhớ trăng mười, thập bát hằng niên
Đúng ngày giáng thế Mẫu hiền
Thủy thanh bát ngọc khẩn nguyền cung nghinh

Đàn con trẻ quỳ xin Mẹ chứng
Độ dân lành bền vững tâm tu
Sơn khê rảo bước ngao du
Vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền

Dâng thủy thơm kiền thiền vọng bái
Điễn Mẫu Từ phủ rải khắp nơi
Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời
Ngự nơi thượng cõi ban lời ngọc châu

Mẹ truyền pháp nhiệm mầu phản chiếu
Cứu đàn con tận hiếu tận trung
Nguồn thương Mẹ phủ ngàn trùng
Suối lòng ngào ngạt ban chung con lành

Chính mẹ tạo non sông tươi thắm
Biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi
Hoằng khai đại đạo khắp nơi
Kể từ vô thỉ đến đời hậu thiên

Tâm kinh Mẫu lời khuyên lai láng
Điển huyền linh tỏa sáng mười phương
Tay dâng bát ngọc trà hương
Thành tâm lạy Mẹ xót thương chứng đàn

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lạy )

SÁM KINH ĐỊA MẪU

ĐỊA MẪU KINH

Phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cố
Tỉnh Thiểm Tây miếu cổ ứng linh
Thượng tầng tỏa ánh quang minh
Chim loan Mẫu ngự truyền kinh răn đời

Kim ngôn Mẹ đây lời mạc huyết
Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con
Hiếu trung giữ vẹn cho tròn
Mẹ hiền ứng điển bảo toàn chúng sanh

Tam nhật Mậu tâm thành kính Mẫu
Tấm lòng son vọng thấu Diêu Cung
Gia gia sum họp trùng phùng
Dân an quốc thới hưởng chung thanh bình

Mùa màng được tươi xanh sung túc
Mẹ độ con từng phút từng giây
Núi sông vũ trụ đó đây
Chính do Hoàng Mẫu dựng gầy tạo nên

Linh điển Mẹ dưới trên phân rõ
Tâm chơn kinh Mẹ tỏ lời châu
Hoằng khai đại đạo nhiệm mầu
Hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuần

Phật Mẫu ngự thượng tầng độ thế
Điển chơn linh phước huệ rải ban
Tâm kinh Mẫu dạy rõ ràng
Con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh
Phước lộc thọ hiển vinh do Mẫu
Trọn đủ thời Kỵ Mậu hằng niên
Dân an nước thạnh nhà yên
Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu trì

Thơ ngâm diệu huyền vi cơ bút
Mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh
Xưa vua Bàn Cổ phong danh
Diêu Trì Phật Mẫu hóa sanh muôn loài

Chơn linh Mẫu xét soi vũ trụ
Điển âm dương kết tựu anh nhi
Thượng tầng Mẫu ngự phương phi
Phân ra Thiên Địa trị vì chúng sinh

Địa Mẫu truyền chơn kinh tâm huyết
Khí âm dương hội hiệp cùng nhau
Mưa hòa gió thuận tươi màu
Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân

Vậy ai mới bước lần đường đạo
Phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh
Lời châu Mẹ dạy huyền linh
Hoàng Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn

Cầu lịnh Mẹ bảo toàn sanh chúng
Độ nhơn sanh giữ đúng hạnh Tiên
Từ đây thiên địa phân riêng
Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời

Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏa
Máy huyền vi hiện rõ thần thông
Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông
Bốn phương tám hướng bao vòng càn khôn

Điển thiêng Mẹ bảo tồn vĩnh cửu
Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu
Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu
Thiên tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành

Phu quân Mẫu trường sanh bất lão
Tài cao minh sáng tạo huyền vi
Thiên lung địa á diệu kỳ
Tri âm phối hợp phục quy Diêu Đài

Thiên Địa lập âm lai dương khứ
Khí thần giao gìn giữ điển linh
Đất trời do tạo hóa sinh
Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên

Chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh
Phủ điển linh chơn tánh tâm thanh
Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh
Thiên can thường chuyển vận hành địa chi

Thần với khí tựu thì thai thánh
Mẹ cưu mang canh cánh thập niên
Tình thâm Mẫu tử thiêng liêng
Mười thu đúng nhựt chia riêng quẻ hào

Trong bát quái thân vào tám hướng
Tám quả do mỗi hướng định ra
Sáu hào một quẻ đó là
Ba trăm tám bốn tẻ ra các hào

Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng
Thập niên trường chuyển dụng thánh thai
Minh quân xuất thế trần ai
Sáu vì Thiên Tử phi tài huyền quang

Mẹ phán vua Thiên Hoàng con trưởng
Đến Địa Hoàng, Mẹ thưởng thứ hai
Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài
Còn ba vị nữa phân rày sau đây

Vua Phục Hy, ngài hay biến hóa
Bát quái phân phát họa hiển linh
Chỉ rành tám hướng thinh thinh
Âm dương vũ trụ quang minh phân bày

Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc
Sắc lịnh gieo châu ngọc khắp nơi
Đó là hạt giống của trời
Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang

Vua Hiển Viên tạo ban y phục
Đem ấm no hạnh phúc vạn dân
Lưu truyền cơm áo chốn trần
Để cho người thế tâm thân thanh nhàn

Vũ trụ do Mẫu Hoàng xuất phát
Mẫu tạo ra Bồ Tát, Thần Tiên
Thượng tầng bao phủ điển thiêng
Chẳng rời xa khỏi Mẫu hiền dưỡng sanh

Nhìn biển cả trời xanh nước biếc
Khắp bốn mùa tám tiết trở xây
Gió ngàn tỏa lượn tầng mây
Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm

Có ngũ nhạc bổng trầm ngân thổi
Khắp muôn nước Từ Mẫu dưỡng sanh
Các đời vương đế đại danh
Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra

Danh lam có năm tòa thắng cảnh
Chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi
Có cây cổ thụ sống đời
Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành

Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng
Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh
Nhân dân no ấm hiển vinh
Sống nhờ điển Mẹ huyền linh phủ đầy

Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu
Sự hóa sanh dời đổi vô thường
Thân Mẹ là chổ tựa nương
Từ Tôn Địa Mẫu nguồn thương ngập tràn

Nào châu quận thôn làng tỉnh huyện
Kìa lâu đài cung điện nguy nga
Am, chùa, quán, xá lập ra
Hiền Thần, Tiên, Thánh, Mẹ đà thưởng phân

Chư Phật đắc kim thân do Mẫu
Cả trân châu ngọc bửu đó đây
Thiếu chi kẻ ước việc nầy
Lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành

Loại kim khí, bạc vàng quí báu
Tất cả do Mẫu tạo xuất ra
Vương hầu vạn quốc gia gia
Cũng do lịnh Mẹ ban ra tôn sùng

Người chốn thế hiếu trung hưởng phước
Bao huyền linh sau trước Mẹ ban
Dân an quốc thới thanh nhàn
Đế vương cung kính Mẫu Hoàng Từ Tôn

Nước nào bị dập dồn chinh chiến
Cũng do nơi Mẫu chuyển phạt thành
Vậy ai nào biết đến danh
Huyền linh quang điển Mẹ dành đó đây

Có tạo lãnh the đầy lụa vải
Cùng quả hoa rau cải trái cây
Nào là chua ngọt đắng cay
Lúa ăn, thức uống, rừng cây ai tường

Hành, ớt, hẹ, gừng, đường, tiêu, tỏi
Khắp nhơn sinh ai khỏi bịnh đâu
Hóa sanh linh dược nhiệm mầu
Cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào

Lại có giấm, chanh, dầu, tương, muối
Suối nào bằng nguồn suối tình thương
Mẹ ban trăm vạn mùi hương
Lao tâm tổn huyết đoạn trường vì con

Công lao Mẹ bút son khó tả

Tình bao la biển cả khó hơn
Khổ đau Từ Mẫu chẳng sờn
Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành

Vật ăn uống Mẹ dành con đó
Sản phẩm do Mẹ hóa tạo ra
Cân đai áo mão phù hoa
Bạc tiền vật dụng hiển ra hằng ngày

Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng
Thân Mẫu sanh ban thưởng khắp nơi
Vật chi chẳng sót trên đời
Mẫu không nghe có một lời nhớ thương

Trong vũ trụ tuần hòan tạo hóa
Do Mẫu sanh ra quả địa cầu
Biến dành sáu ngã luân hồi
Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh

Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu
Dẫu Hoàng Thiên khó nỗi sánh hơn
Trên trời mưa đổ từng cơn
Dưới đất Mẹ hóa huyền chơn phép mầu

Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ
Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh
Cỏ cây tươi tốt hương thanh
Địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu

Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết
Bao tinh vi sương tuyết giá băng
Đài mây gom tựu phủ giăng
Gặp luồng quan điển biến tan mây liền

Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp
Cù rồng kia trốn nấp ngàn sông
Lãnh phần vận chuyển gió giông
Mẹ truyền hoán vũ hô phong ứng hầu

Cù rồng ở xứ nào chẳng có
Ẩn biển sâu làm gió chuyển mây
Đều do lịnh Mẹ phán bày
Ơn trên chiếu triệu dám rày cãi đâu

Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất
Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai
Nhọc nhằn nào quản đắng cay
Điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh

Chốn dương trần con lành tọa hưởng
Bao nhiệm mầu Mẹ thưởng hồng ân
Tất cả do lịnh Mẫu phân
Công dầy chẳng thấy người trần ghi tâm

Mẹ thương con dạ thầm đau thắt
Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu
Điển quang nếu Mẹ rút thâu
Càn khôn, vũ trụ, địa cầu tiêu tan

Khi cá ngao trở ngang vùng vẫy
Thiên địa đành phải chịu rẽ đôi
Dương trần như thể bèo trôi
Cảnh trời trống rỗng thảm sầu nạn tai

Ngoại càn khôn Như Lai tạm ẩn
Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tin
Từ Vua Chúa đến quân binh
Sẽ đều tận diệt nhơn sinh điêu tàn

Phương hướng đành tiêu tan tất cả
Như ở trong lò hỏa bị thiêu
Muôn loài vạn vật bao nhiêu
Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu

Mẹ phán truyền ngọc châu cao quý
Ai sưu tầm diệu lý quang minh
Tâm thành khảo sát chơn kinh
Thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành

Từ Tôn chiếu điển lành ban phước
Sắc lịnh phê người được hiển vinh
Phi tài huyền diệu cao minh
Mẫu từ giáng bút Ngọc Linh chi truyền

Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt
Chơn khí như ánh đuốc thiên nhiên
Mẫu cho quản bổn hườn nguyên
Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai

Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh
Gắng tâm tu hưởng cảnh thượng đài
Khai tâm trung chuyển đạo ngay
Lý chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua

Còn quán tưởng sâu xa kinh Mẫu
Chớ khoe tài nông nỗi mà chi
Chơn kinh lịnh Mẹ khó gì
Quần thần văn võ chẳng khi lời vàng

Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cao cả
Ân đức dày vong ngã đành sao
Tao nhân mặc khách anh hào
Nông, thương, công, sĩ nỡ nào lãng ngơ

Không đền đáp tôn thờ cung kính
Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền
Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng
Đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu

Chánh pháp đạo nhiệm mầu ai rõ
Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi
Phụ ân Từ Mẫu Diêu Trì
Đọa đày muôn kiếp chẳng thì tái sanh

Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu
Hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành
Lão Bà hỗn độn hóa sanh
Thuở còn mờ mịt trược thanh chưa từng

Thiên Địa chia âm dương chơn khí
Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm
Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm
Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn

Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ
Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ
Mẫu Hoàng từ giã con thơ
Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay

Hư không ngự mây đài thượng cõi
Điển quang minh chiếu rọi khắp nơi
Huyền vi biến hóa chuyển dời
Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha

Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu
Chốn trường giang sợi nỗi nhớ thương
Ngự thuyền lướt sóng trùng dương
Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu

Mẹ thương con chẳng câu phiền trách
Lòng ước mong huyết mạch trùng phùng
Sớm về điện ngọc Diêu Cung
Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền

Hội tý sửu khai thiên tịch địa
Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên
Chơn kinh Phật Mẫu diệu huyền
Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời

Mỗi câu mỗi ý lời Mẹ thuyết
Cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra
Gồm bao lời ngọc thiết tha
Chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi

Khắp gia gia đều trì niệm mãi
Thì mùa màng cây trái hoằng sai
Ấm no hưởng lạc trần ai
Cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn

Điển quang Mẹ bảo tồn trường cửu
Độ con thơ hội đủ Diêu Cung
Nếu ai chẳng tín, bất tùng
Mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bọ ăn

Cuộc sống đành khó khăn đau khổ
Nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy
Không mong sống sót được gì
Đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn

Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cho biết
Đúng trăng mười vào tiết trời đông
Mẫu Từ xuất hiện thần thông
Vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh

Mẹ phủ hết điển linh quảng đại
Tâm huyết thư để lại chơn kinh
Kim ngôn siêu thoát quang minh
Từ Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn

Là con hiếu đàn tràng cung kính
Mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu Từ
Đúng ngày thập bát trăng mười
Gia gia tụng niệm người người trì kinh

Lập đại lễ hoa xinh trà quả
Dâng hương đăng tất cả khiết tinh
Cùng nhau hội hiệp trì kinh
Sớ dâng Từ Mẫu chứng minh con lành

Nếu như có nhân danh hiền sĩ
Truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy
Từ Tôn đài thọ ân dầy
Cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng

Hưởng lộc thọ vinh sang phú quí
Hạng phu nhân bần sĩ hiền thần
Truyền kinh phổ biến xa gần
Gia gia vui hưởng muôn phần ấm no

Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo
Năm trai lành kế tạo lửa hương
Hai gái hiếu đạo thuần lương
Đời đời nối dõi tổ đường tông môn

Nam nữ nào sùng tôn kính Mẫu
Kính lễ ngày kỵ Mậu thành tâm
Mẹ ban phước lộc cao thâm
Thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dầy

Xứ phương nào hằng ngày cúng vía
Đàn tràng cầu bốn phía an ninh
Bảo toàn tánh mạng chúng sinh
Mẫu Hoàng phủ điển ứng linh lời nguyền

Quốc dân nào kiền thiền vọng bái
Thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân
Mẫu Từ cho xuất thánh nhân
Thông minh xuất chúng muôn phần huyền linh

Công đức Mẫu vô hình khó tả
Dẫu lâm sơn biển cả khó hơn
Ai mà đáp nghĩa đền ơn
Phải sùng am tự, họa sơn tượng hình

Rồi dâng lên hương linh thờ phượng
Tạo lập thành tâm, tưởng, bái, tôn
Diêu Trì Phật Mẫu linh hồn
Hiếu tử làm đặng y ngôn kim truyền

Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo
Gắng sức xây tái tạo mau đi
Tùy gia phương tiện hữu vi
Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào

Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo
Sẽ ghi con tên thảo danh đề
Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê
Tâm phàm phủi sạch trở về Diêu Cung

Bởi vì con tận trung tận hiếu
Đắc quả cao cửu khiếu khai minh
Con hiền thọ hưởng trường sinh
Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm thành

Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở
Chánh quả thành dứt nợ trần ai
Ban cho cửu phẩm liên đài
Trung ương thượng quốc về ngay đền vàng

Thành Đại La nghiêm trang quí báu
Phu phụ đồng đắc đạo kim thân
Mẹ ban thọ hưởng hồng ân
Lưu danh bửu điện muôn phần vẻ vang

Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng bảo dưỡng
Trải hết tâm vô lượng vô biên
Ngự nơi cõi thượng thiêng liêng
Độ cho quốc thới dân yên thanh bình

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lạy )

ĐỊA MẪU DIỆU KINH

Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng
Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh
Ban ra lời ngọc chơn kinh
Khảo sát địa lý khai minh địa cầu

Thuở hỗn độn một bầu không khí
Còn mịt mù vô thỉ biết đâu
Phật Mẫu đã ngự đó rồi
Phân ra Thiên Địa hoàn cầu chuyển xây

Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất
Đạo hoằng khai lời thật huyền linh
Phổ thông truyền bá chơn kinh
Phán bày phong tục nhơn sinh sáng ngời

Chốn phàm trần đến đời ngươn hạ
Mẹ giáng cơ bút tả chơn kinh
Ai truyền ấn tống phổ in
Mẫu Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường

Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn
Giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chơn
Dựng đời thạnh trị thượng ngươn
Hết lòng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường

Khắp thế giới thập phương cung kính
Ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu
Đắc thành sở nguyện mong cầu
Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm

Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ
Lưu truyền kinh từ thuở ban hành
Kẻ nào tụng niệm chân thành
Thánh Tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi

 

Ai chẳng tín bất cầu ác cảm
Chê bai rằng mờ ám không tùng
Đến khi vào lúc lâm chung
Hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau

Ngục A Tỳ sa vào miên viễn
Đọa đày người lắm tiếng dễ khinh
Sanh lòng nhạo báng lý kinh
Tội như biển cả mông mênh thảm sầu

Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải
Mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu
Xét ra khắp cả hoàn cầu
Đều do lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra

Mẹ thương con vị tha tất cả
Nào thấy ai để dạ xót thương
Đắng cay khổ nhọc ai tường
Rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao

Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu
Bố cáo cho người hiểu rõ ràng
Đứng ra giải đáp lời vàng
Cho người trần thế dương gian tri tường

Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh
Nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu
Dập dồn nhiều cảnh khổ đau
Họa tai trước mắt tránh đâu bây giờ

Mẹ thương con đề thơ phân tỏ
Lại chẳng nghe ghi rõ lời châu
Cuộc đời thế sự bể dâu
Mẹ đà tường tận đoán rồi tiên tri

Dầu khó khăn việc chi nguy khốn
Mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi
Phán truyền bày tỏ bao lời
Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh

 

Phật Mẫu Cổ phân rành tất cả
Bảy mươi hai vị đã lãnh phần
Đương kim hành sự xa gần
Vị nào cũng có thánh thần hợp chung

Duy mình Mẫu chẳng cùng ai cả
Khắp ở trong thiên hạ xứ nào
Lập chùa, tạo miếu, đền cao
Phụng thờ Thần Thánh ra vào cung nghinh

Còn đây Mẫu riêng mình ai nhớ
Đến tánh danh cũng chớ tường tri
Cõi trần chẳng có chi chi
Một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không

Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ
Nên cam đành khổ lụy sầu bi
Quanh năm bao cảnh loạn ly
Trời mưa không thuận đất thì không sanh

Mẹ thương con chẳng đành đoạn dứt
Tình thiêng liêng bút mực ghi rằng
Các con lớn nhỏ nghe chăng
Thọ trì kinh Mẫu khó khăn cũng lành

Khắp nhơn sanh điều hành tâm đạo
Giúp cho đời cải tạo ăn năn
Chẳng luận cao thấp ngang bằng
Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh

Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng
Điển huyền vi hữu dụng mẹ ban
Cốt nhục xa cách lạc đàn
Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy

Vui trong cảnh bao ngày cách biệt
Dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau
Không phân hai bậc thấp cao
Ai ai cũng được truyền trao kinh nầy

 

Khắp non nước đông tây nam bắc
Phổ biến kinh để nhắc nhở lòng
Thập phương bá tánh rõ thông
Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn

Bao nguy khổ dập dồn đau xiết
Nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng
Chúng sanh ngã gục nhào lăn
Lâm vòng đại nạn thoát chăng được nào

Hiện bây giờ ốm đau bịnh tật
Sinh ra nhiều chứng thật gớm ghê
Khắp trong tất cả thành quê
Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân

Bị nắng hạn, mưa dầm ngập hết
Thổ sản này ngã chết chẳng còn
Đói lòng quằn quại các con
Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu Từ

Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối
Gắng tâm tu thông suốt lý kinh
Truyền trao giải nghĩa phổ in
Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời

Chúng con sẽ thấy đời hết khổ
Nội trong năm phổ độ đầu tiên
Mưa hòa gió thuận khắp miền
Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai

Còn như đáo lệ ngày Kỵ Mẫu
Lập đàn tràng bái Mẫu trì kinh
Dâng đèn sáp thiệt quang minh
Từ Tôn phủ điển nhơn sinh phúc dầy

Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ
Hãy thành tâm bền chí cúng dường
Kỉnh đàn, đăng, thủy, hoa, hương
Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo

Việc cúng kiến phải cho tinh khiết
Cố gắng tu tha thiết cần chuyên
Lo tròn phận sự hằng niên
Ba mươi sáu nhật kiền thiền trì kinh

Sắm lễ vật cung nghinh Từ Mẫu
Trong các ngày Kỵ Mậu lập đàn
Gồm có sáu ngọn đăng quang
Quả hoa tươi thắm hương phần năm cây

Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ
Cùng chung nhau họp để kính đàn
Thuyết kinh giải lý rõ ràng
Mỗi người đều định tâm an thọ trì

Ai xứ nào làm y lời dạy
Định tinh thần tụng bảy biến kinh
Tiêu bao nghiệp chướng tội mình
Hưởng đời ngươn thượng huyền linh sanh tồn

Ai cố gắng sớm hôm trì tụng
Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành
Mẹ ban huyền diệu điển thanh
Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia

Đức Từ Tôn thuyết ra cho biết
Các con cần tha thiết ghi lòng
Lúa mạch gần chín đầy đồng
Hiện ra móng bạc hư không rõ ràng

Gió từ đâu thổi sang rất mạnh
Trong niên nầy gặp cảnh phong ba
Khổ sầu từ trẻ tới già
Chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàn

Nạn đói lạnh lầm than đau xiết
Là điềm trời ứng thiệt rõ ràng
Thiên đình thâu hạt lúa vàng
Thần linh ngũ cốc lịnh ban về trời

Gieo họa cho cảnh đời khốn khổ
Tuy vậy mà có chỗ cũng chừa
Nơi nào kỉnh Mẹ sớm trưa
Trì Kinh Địa Mẫu phước thừa bình an

Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó
Được trúng mùa mưa gió thuận hòa
Ai tùng phổ biến gia gia
Tuyên truyền kinh Mẫu đứng ra giải bày

Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý
Mẫu sẽ sai các vị thiên thần
Gia thần ủng hộ ân cần
Đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm

Được phúc lành tháng năm no ấm
Trên Thiên Đình ghi chấm phước ban
Nội gia kẻ đó thanh nhàn
Sẽ được thạnh phát vinh quang muôn phần

Thanh Long, Bạch Hổ thần cũng giáng
Phò tá người xứng đáng con lành
Từ Tôn cho biết rõ rành
Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền

Đến giờ ngọ kiền thiền kính Mẫu
Chẳng có nên dời đổi thời gian
Sửu, mùi, thìn, tuất không an
Đúng giờ nhứt định lập đàn trì kinh

Cầu lịnh mẹ thương tình cứu khổ
Phủ điển linh phổ độ chúng sanh
Các con tựu họp tâm thành
Được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi

Mẹ hiển thánh xuống đời tri chứng
Phương hướng nào bền vững chí tâm
Thường hành kinh Mẫu diệu thâm
Ngày đêm thành kính tháng năm thanh nhàn

Còn lo chi mùa màng chẳng trúng

Gia nào hay trì tụng kinh này
Phước lành sẽ được hưởng ngay
Thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm

Hưởng quý tế cao thâm lộc cả
Thọ hương đăng trà quả vinh sang
Chơn kinh của Đức Mẫu Hoàng
Gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu

Kinh Địa Mẫu đứng vào bậc nhất
Chẳng tường phân ý thức suy tầm
Người đời còn bởi mê tâm
Chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang

Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kính
Thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường
Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương
Một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân

Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý
Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên
Hằng ngày ròng rã khẩn nguyền
Được nhiều công đức tội liền tiêu tan

Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác
Ai chí tâm hiển đạt phúc lành
Rõ thông từng chữ hiểu rành
Người đó sẽ được Mẹ dành hồng ân

Điển huyền linh xa gần chiếu tỏa
Phóng hào quang khắp cả bầu trời
Thưởng người hiểu rõ từng lời
Tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu

Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ
Đã tri tường nghĩa lý diệu kinh
Có thể gột sạch tội mình
Bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan

Như ai rõ từng hàng Mẫu dạy
Qua nạn tai sắp xảy đến mình
Lại còn hưởng được phước vinh
Tam tài lộc thọ khương ninh thanh nhàn

Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển
Thì đích danh Mẫu chuyển điển quang
Luôn được phước lộc bình an
Đời đời kiếp kiếp Mẹ ban phúc đầy

Như nghe thuyết kinh nầy chẳng tưởng
Lại bỏ qua không lượng tường tri
Mà lòng chẳng khứng thọ trì
Bị khép vào tội khinh khi Phật Trời

Tội phỉ báng bao lời xúc phạm
Lâm vào cảnh khóc thảm sầu than
Ngày ấy chẳng có kêu oan
Phải đành vương tội gian nan ngục hình

Dân nước nào chẳng tin lời Mẫu
Sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha
Đại kiếp thủy hỏa phong ba
Thảy đều chết rụi đâu mà còn chi

Lòng Mẫu Từ nghĩ suy đau xiết
Muôn hưu hủy đại kiếp phong ba
Nạn thủy hỏa sắp xảy ra
Thương cho sanh chúng phải sa cảnh sầu

Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại
Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh
Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh
Vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều

Mẹ tính mãi bao điều phương kế
Chẳng đàng lòng bỏ phế lãng ngơ
Tình thương vô bến vô bờ
Làm sao cứu được con thơ trở về

Mẹ dùng chước mầu phê sắc lịnh
Phán phân rằng chỉ định thế nầy
Truyền Thần thiện ác đến đây
Chia làm hai phái lướt mây xuống trần

Người hung dữ ác thần dẫn dắt
Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm
Độc ác, tàn nhẫn, đa dâm
Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi

Bậc hiền lương phương phi quân tử
Thiện thần gom lại giữ một nơi
Đưa vào chánh giác kịp thời
Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan

Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc
Mẫu sẽ vãi ra một cái chài
Dầu cho thiện ác phân hai
Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung

Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo
Người tu hành học đạo kinh tâm
Chừng đó mới thấy diệu thâm
Mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành

Được sống sót nhàn thanh đủ trí
Biết tường phân chánh lý đường tà
Thiện gần ác lại tránh xa
Từ đó các đạo mở ra khải hoàn

Đồng xuôi lòng ăn năn quy tụ
Chánh đạo Mẫu hội đủ đem về
Chẳng còn chia rẽ khen chê
Phân ra nhiều mối khó bề tường phân

Hình tướng chài phép thần mầu nhiệm
Mẫu tả ra những điểm rất cần
Nhị thập bát tú phân thân
Phủ vây chánh Bắc giáp gần chánh Nam

Còn phương hướng Tây Nam, Tây Bắc
Các vị thần giáp mặc bông bào
Gồm sáu mươi vị tài cao
Mẫu Từ phán lịnh truyền trao lời vàng

Tuân lời dạy Thiên Can mười vị
Thập nhị thần định chỉ địa chi
Tất cả tinh tú các vì
Ủng hộ Hoàng Đế Thái Vi hoàn toàn

Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng điều khiển
Thần Lôi Công, Lôi Điển tám phương
Phân thân trấn thủ phi thường
Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm

Hiện nguyên hình tay cầm binh khí
Đứng dàn ra trực chỉ đó đây
Khắp trong thiên hạ đủ đầy
Trận đồ của Mẫu lập xây hạ miền

Cõi trời Nam từ niên Đinh Hợi
Đến niên Thân Dậu mới thiệt rồi
Biết bao huyền bí nhiệm mầu
Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha

Mẫu Từ bủa thiên la địa võng
Sức đại hùng vang động kinh hồn
Làm cho Thiên ám Địa hôn
Thần sầu quỉ khóc vong hồn thảm thương

Còn Tứ Đại Thiên Vương tiếp lịnh
Bốn cửa trận Mẫu định trấn an
Tám vị Thần Lực Kim Cang
Xông vào trận hóa pháp đàn thần thông

Làm trời đất hư không nghiêng ngả
Nhật Nguyệt Tinh châu hỏa đảo xoay
Cũng như chong chóng lăn quay
Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra

Mẫu thâu lại yêu tà lăng mị
Kẻ bất lương phải bị luật hình
Hô phong hoán vũ lôi đình
Làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn

Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ
Trận cuồng phong bão tố khắp vùng
Mẫu tận diệt đứa bất trung
Xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào

Đến chừng đó vàng thau mới rõ
Mẫu thâu xong ngày đó bình an
Nước rút sóng lặng gió tan
Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần

Chỉ còn người hiền lương sống sót
Kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng
Thế là Mẫu dụng huyền công
Diệu pháp hóa biến thần thông lẹ làng

Kinh đô có sen vàng đua nở
Bốn phía vòng khắp ở thị thành
Các con hiếu thảo hiền lành
Đến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân

Được đổi xác kim thân bất hoại
Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên
Chứng đặng Đại La Tiên Thiên
Bởi nhờ cố găng tu hiền thành công

Hội Bàn Đào thưởng đồng tất cả
Các con nào đắc quả dự vào
Thế rồi vĩnh viễn về sau
Chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền

Chúng con được niên niên bất tử
Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn
Giống cảnh Diêu Điện Mẫu Hoàng
Luôn hưởng thọ phước an nhiên cửu trường

Phật Mẫu ngự trên thượng tầng cõi
Hoằng khai dưỡng nhơn loại bảo toàn
Hết lòng quảng đại sắc son
Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần )

LẠY ĐỊA MẪU

 1. NAM MÔ con kính lạy Địa Mẫu đấng tối cao vô thượng
  Đã giáng lâm phò hộ thế gian này
  Với anh linh cùng đức độ cao dầy
  Công tế thế an bang danh còn đượm ( 1 lạy )
 2. NAM MÔ – Con kính lạy Địa Mẫu ân độ sanh vô lượng
  Ân bảo trì cứu tử lại vô biên
  Mẹ của nhân gian Mẹ Thánh, Mẹ Hiền
  Hàng Phật tử chúng con nguyền ghi mãi ( 1 lạy )
 3. NAM MÔ – Con kính lạy Địa Mẫu đấng mẫu nghi tứ hải
  Danh vang lừng khắp cả nước non tiên
  Xuống trần gian làm Phật Mẫu mẹ hiền
  Để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn ( 1 lạy )
 4. NAM MÔ – Con kính lạy Địa Mẫu đấng anh linh vô hại
  Xin mẹ ban phép lạ cứu trần gian
  Đang sống trong nghiệp chướng chốn trần hoàn
  Xin tế độ cho muôn loài hết khổ ( 1 lạy )
 5. NAM MÔ – Con kính lạy Địa Mẫu xin Mẹ ban ân lành
  Cho Việt Nam Phật Giáo thịnh hành
  Được tôn nghiêm mầu nhiệm với viên thành
  Cho con Mẹ bốn phương đều kính Mẹ ( 1 lạy )

NGŨ CANH TỪ

–      Canh một nhìn trần lệ tuôn rơi
Chúng dân khổ lụy nạn tơi bời
Nên lo tu tỉnh này con dại
Lạy Mẹ nguyện cầu bể khổ vơi

–      Canh hai điển lực rải mọi nơi

Thiện nhân tu tỉnh được thảnh thơi

Sao không cố gắng tu trì vậy

Thương xót con, mẹ chẳng nghĩ ngơi

–      Canh ba lụy mẹ nhỏ tràn trề

Hết lời kêu gọi con tỉnh mê

Cuộc đời say đắm đường vật chất

Chôn lấp vinh quang cản lối về

–      Cứu vớt cuộc đời giấc nam kha

Canh tư đẫm lệ cõi ta bà

Điển linh ban xuống lời từ ái

Kêu gọi thiện nhân nhủ mẹ già

–      Canh năm trầm ngâm suy diệu huyền

Bố ban huyền diệu dứt oan khiên

Thiện nhân cứu vớt tu hành vậy

Di lạc oai linh dạy chư hiền

NAM MÔ VÔ CỰC THIÊN TÔN DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU VÔ LƯỢNG TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN A DI ĐÀ PHẬT

 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn
Sáng trong ngần, chẳng bợn mảy trần

Làu làu một tánh thiên chân

Bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm

Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt

Cõi bờ kia một bước đến nơi

Trải lòng tròn đủ xưa nay

Công thành quả chứng tỏ bày đích đáng

Hàng Bồ Tát danh Quán tự tại

Khi tham thiền vô ngại đến trong

Thẩm vào trí huệ mở thông

Soi thấy năm uẩn cũng không có gì

Luống tất cả không chi khổ ách

Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra

Sắc không chung ở một nhà

Không chẳng khác sắc, sắc nào khác không

Ấy sắc tướng, cũng đồng không tướng

Không tướng y như tượng sắc kia

Thọ, Tưởng, Hành, Thức phân chia

Cũng lại như vậy tổng về chân không

Tỏa sắc tướng nhơn ông tạm đó

Các phép kia tướng nọ luống trơn

Chẳng sanh chẳng dứt thường trơn

Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm

 

Cớ ấy nên cõi trên không giới

Thảy làu làu vô ngại trường chân

Vốn không ngũ uẩn ấm thân

Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không

Thấy rỗng không mà không nhãn giới

Biết hoàn toàn thức giới cũng không

Tánh không sáng suốt đại đồng

Vô minh chẳng có mựa hồng hết chi

Vẫn không có thân gì già chết

Huống chi là hết chết già sao?

Tứ đế cũng chẳng có nào

Không chi là trí có nào đắc chi

Do vô sở đắc ly tất cả

Nhơn pháp kia đều xả nhị không

Vận lòng trí huệ linh thông

Bờ kia mau đến tâm không ngại gì

Không quái ngại có chi khủng bố

Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên

Tâm không rốt ráo chi duyên

Niết bàn quả chứng, chơn nguyên hoàn toàn

Tam thế Phật, y đàng bát nhã

Đáo Bồ Đề chứng quả chánh nhơn

Cho hay bát nhã là hơn
Pháp môn tối thẳng, cõi chơn mau về

Thiệt thần chú linh tri đại lực

Thiệt thần chú đúng mực quang minh

Ấy chú tối thượng oai linh

Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần

 

Trừ tất cả nguyên nhân các khổ

Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư

Thiên nhiên chân thiệt bất hư

Án lam thần chú chơn như thuyết rằng:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

               VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô a di đà bà dạ, đa tha dà da đạ, đa diệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha (3 lần).

XƯNG TÁN

Chúng xích tử kiền thiền xưng tán

Đấng Mẫu nghi vô lượng lợi sanh

Đông Tây Nam Bắc bốn phương

Hiện ra quang điển huyền linh tuyệt vời

Kim sắc tướng muôn ngàn công đức

Khắp mười phương chẳng bực sánh bằng

Bạch hào hiển hiện phóng quang

Xây vần chiếu sáng độ an dân lành

Nam mô thiên cung thượng cõi Phật Mẫu tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.   (108 lần)

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.   (10 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.(10 lần)

Nam mô Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát.   (10 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

 

SÁM

Cơ trời chẳng dám lậu ra

Mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng

Cho nên lòng Mẹ trực hồng

Canh khuya Mẹ đến tỏ trong sự tình

Nếu mà ngài để làm thinh

Con ôi! Lớn bé khôn mình về sau

Thấy trong trời định quặn đau

Con ôi! Não nộ Mẹ vào tâu xin

Muôn trông Thánh Đế thượng đình

Thứ dung trần tục tôi xin phen nầy

Tôi nguyền độ hết xưa nay

Bao giờ về hết trên thay sửa đời

Mẹ thương con dại con ơi!

Nếu không có Mẹ thời Trời chẳng dung

Con ôi! Lòng Mẹ khôn cùng

Thương con trần thế khắp chung bầu trời

Phải xưa con trẻ nghe lời

Mẹ đem về hết thảnh thơi an nhàn

Có đâu trần tục chẳng an

Nay thời đau ốm mai mang tật nguyền

Chết rồi đọa lạc Diêm Thiên

Luân hồi sáu thú lụy miền U Đô

Con ôi! Lòng Mẹ héo khô

Cũng vì thương trẻ Mẹ vô chốn này

Một giải tật bệnh con nay

Tiêu trừ đau ốm đặng ngày an vui

Hai giải nóng nảy thuận xuôi

Hàn thấp phong chứng hết rồi hân hoan

Canh chầy mẹ kíp lên đường

Giã con ở lại Mẹ sang Tây đình

 

SÁM ĐỊA MẪU

Ngày ngày lòng mẹ bâng khuâng

Cũng vì thương xót nơi chung bụi trần

Nỡ nào xoay mặt sấp lưng

Liêu chiêu con đỏ mẹ đành xiết than

Trời cho oai nộ sấm vang

Nếu không có Mẹ ắt tàn chúng con

Bởi nên Mẹ trách phiền con

Công mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi

Con sao bạc nghĩa chẳng ghi

Nhờ ơn tạo hóa chút gì công danh

Nếu như mẹ giận bỏ đành

Thì con đâu đặng nên danh cuộc đời

Ngày ngày ăn uống vui chơi

Chớ hề con niệm địa thời Mẫu đây

Muốn nên hiển vật tạo gây

Muốn độ con trẻ phải bày đỗ khuyên

Đôi lời Mẹ nhắc con ghi

Ngày nào kêu Mẹ, Mẹ liền dắt con

Trần gian tăm tối mịt mù

Con ơi nghe Mẹ thẳng đường con đi

Những lời Mẹ đã tiên tri

Ngày nào đại hội con thì gặp cha

Ít lời kim khẩu thuyết ra

Dương gian con ngụ Mẹ mà thượng thiên

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU VÔ LƯỢNG ĐẠI TỪ TÔN A DI ĐÀ PHẬT

 

ĐƯA ĐIỂN MẸ HỒI CUNG

Trước hương đăng trà quả
Lễ kính thành con bái tạ Mẫu Nghi
Mẹ là đại đức từ bi
Vì thương con dại mới đi xuống trần

Lời châu ngọc Mẹ ân cần dạy biểu
Tiếng đá vàng con mới hiểu thiên cơ
Dắt con chỉ bến chỉ bờ
Lo tu trọn đạo đặng nhờ thiêng liêng

Này các con quyết tâm chí tịnh
Giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu
Giờ này là tiết âm u
Điển linh mẹ giáng xuống trần độ con

Nên con mới biết cung soi bờ bến
Đồng cùng nhau dắt đến trường thi
Gia trang sắp đặt an bày
Thanh trà hoa quả lễ bày kính dâng

Con lớn bé chúc mừng Hoàng Mẫu
Cầu phước dư cho Việt Nam an vui
Giờ này cầu nguyện đã rồi
Lạy đưa Đức Mẹ phản hồi Thiên Cung

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH A DI ĐÀ PHẬT

 

TỤNG KINH XONG TIẾP TỤC NGUYỆN BÀI NÀY

Kiền thiền vọng bái Mẫu Hoàng
Chấn chỉnh đạo giáo sắp an dân tình
Độ người khỏi chốn u minh
Vọng cầu bái Mẹ nhờ tình xót thương
Chúng dân tai họa đa vương
Lạy mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ
Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ
Vương Cung Tây Mẫu đê đầu lạy tạ từ ân
Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành

Khắp trong dân chúng làm lành
Thương yêu dùm giúp chẳng đành bỏ nhau
Mây lành rọi tỏ năm màu
Cỏ cây tươi tốt làu làu thái dương
Yên vui bốn bể mới tường
Cơ trời sắp đặt luân thường vẻ vang
Diêu Trì chấn chỉnh sửa sang
Bao nguồn về cội một đàng chánh quy
Kiền thiền vọng bái Từ Tôn
Chuẩn y Tam Giáo mới tồn lý cao
Ơn trên cam lộ rào rào
Chúng con nguyện vọng ước ao thái bình
Lạy cầu Mẹ ở Thiên Đình
Độ an dân chúng pháp linh tỏ tưởng

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

 

HỒI HƯỚNG

Phần kinh con mới đọc rồi
Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh
Cho người thức tỉnh tu hành
Bến mê phút chốc biến thành ao sen
Lý kinh sáng suốt như đèn
Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền
Tụng kinh Địa Mẫu có duyên
Gặp người tri thức bạn hiền đồng tu
Ngày ngày tinh tấn công phu
Điển quang Mẹ chiếu linh căn sáng ngời
Cúi xin Phật Mẫu chứng lòng
Tâm nguyền quyết chí gắng công tu trì

Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh đại từ tôn. ( 1 lạy )

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 1 lạy )

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Từ Thị Tôn Phật. ( 1 lạy )

Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 1 lạy )

 

SÁM HỐI

Cúi đầu con đảnh lễ mười phương
Nguyện cầu xác Mẹ an khương muôn đời
Lễ trên Ngọc Đế cha trời
Diêu Trì Địa Mẫu, Mẹ thời chứng minh

Các con tội lỗi muôn nghìn
Đêm nay sám hối tội tình tiêu tan
Lễ trên tam giáo đạo tràng
Già Lam Cổ Phật kỳ quan con chờ

Lâu năm lạc lối xa bờ
Níu theo cha mẹ cuộc đời an vui
Từ đây đạo lý thêm muồi
Sửa tâm tu niệm lau chùi thành hay

Lễ trên bàn cổ sơ khai
Vô thủy về Mẫu mẹ thời chứng minh
Độ con hồn xác nhẹ mình
Từ đây sửa đổi tu hành đạo nhơn

Nay con dẹp giận bỏ hờn
Dứt điều phiền não kéo đờn từ bi
Lễ trên Đức Mẹ Diêu Trì
Muôn ngàn tội lỗi Mẹ thì thứ tha

Nào là lỗi mẹ lỗi cha
Lỗi chồng lỗi vợ ấy mà trả vay
Lỗi trong huynh đệ hằng ngày
Nay con sám hối tội tình tiêu tan

Vì con trìu mến giàu sang
Cho nên cực khổ gian nan đủ điều
Nay con nguyện bắc cầu kiều
Đưa đời giải thoát dắt dìu từ bi

Lễ trên Mẫu Mẹ cung ly
Tội chi Mẹ cũng hỷ xả cũng là thứ tha
Lễ trên từ phụ Thích Ca
Pháp lành ban rải con mà lục thông

Từ đây con mở trói lòng
Nguyện con thoát khỏi cái vòng bào thai
Lễ trên hội đồng chư Phật Bồng Lai
Chứng minh nam nữ gái trai tu hiền

Tu cầu Thất Tổ Cửu Huyền
Ông bà cha mẹ chầu miền Tây Phương
Muôn ngàn cực khổ gió sương
Con đây cũng nguyện ăn tương trọn đời

Lễ trên ba mươi sáu tầng trời
Bảy mươi hai tầng địa phủ mẹ thời chứng minh
Tu cầu thế giới hòa bình
Vạn dân an lạc sửa mình lo tu

Nguyện đời thả hết tội tù
Nguyện trong nhân loại thiên thu an nhàn
Nguyện trong khắp cả Nam Bang
Quan quân lớn bé lo toan tu hành

Nay con lánh dữ làm lành
Tránh xa muôn điều tội ác sẵn dành từ bi
Từ nay con dứt bỏ tham sân si
Dứt điều phiền não qui y tấm lòng

Nguyện cầu trong xóm trong làng
Nguyện ai cũng biết lên đàng Tây Phương
Lạy cùng Ngọc Đế xót thương
Thứ tha con trẻ khỏi tai ương hồng đời

Nguyện tâm chẳng đổi chẳng dời
Ra tay cứu thế giúp đời hạ ngươn
Dẫu mà cực khổ khó sờn
Nguyện cầu thế giới bảo tồn lo tu

Nay con đã bỏ phàm phu
Nhất tâm theo Mẹ ngao du Niết Bàn
Độ con hồn xác nhẹ nhàng
Ra đời cứu thế dẫn đàng đệ huynh

Nguyện trên Long Thần, Hộ Pháp oai linh
Ủng hộ các con nguyện giác ngộ kỳ ba
Lạy trên cổ phật Di Đà
Giúp con ra khỏi vũng lầy trầm kha

Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Ta bà điều ngự chứng mà các con
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Phật chứng minh
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

 

TAM QUI

Đệ tử Họ tên……pháp danh……….

Nguyện Qui y Phật Mẫu cứu nguy trần thế
Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu hành
Nhờ đèn trí huệ biết đường Phật Tiên ( 1 lạy )

Qui y Pháp là phương giải thoát
Điển huyền linh bủa khắp trần gian
Sửa tâm chứng đắc kịp thời
Linh căn Mẹ điểm hội kỳ Long Hoa ( 1 lạy )

Qui y Tăng nhân truyền Mẫu đại
Phải ăn chay giới luật nghiêm trang
Hữu hình gia tạm luân hồi
Vô vi thượng cảnh trở về Thiên Cung ( 1 lạy )

NAM MÔ DIÊU TRÌ PHẬT MẪU CỨU ĐỘ CON THƠ (3 lần)

THỜI TỤNG KINH TỚI ĐÂY ĐÃ HẾT

 

BÀI KỆ

Thượng ngươn nay gặp hội Long Vân
Phân ngôi kế vị hòa bình quốc gia
Cộng đồng tam giáo qui nguyên
Chơn truyền tâm ấn khai cơ đạo Hiền
Thượng thông thiên địa Long Hoa
Chuyên luân chánh pháp độ người thiện duyên
Thiên cơ kín nhẹm khó rành
Người không căn trước thiệt tình biết đâu

 

ĐỊA MẪU CHÂN KINH

(chú giải)

Hồi mới tạo Thiên lập Địa, vua Bàn Cổ xuất thế trước nhất, ngài mới sắp đặt ngôi thứ, vì lẽ tự nhiên Ngài phong tặng cho Mẫu đây đến bậc tối cao tối đại.

Âm dương hai khí đủ rồi mới kết cấu cùng nhau hiệp thành hôn phối. Nhờ có mưa thuận gió hò này, hiệp tác mới hóa sinh muôn loại vạn vật. Ấy vậy mà ai mới bước vào đường đạo đức thì phải trì kinh địa Mẫu này trước hơn hết mới nhằm Đạo hạnh. Trên thì cầu xin với Hoàng Thiên hoan lạc hỉ xả tội lỗi cho tất cả chúng sinh. Còn dưới thì khấn nguyện cùng Địa Hậu vui lòng bảo hộ muôn dân cho đặng an nhàn trường cửu.

Kể từ đây đất trời đã phân biệt rồi, chẳng còn mù mịt mờ ám như khi trước nữa. Đất là Âm, Trời là Dương. Âm Dương mới khắng khít cùng nhau chẳng hề rời rã. Thông đồng khắp cả cùng Trời Đất thấu đáo Nhật Nguyệt Tinh là ba ánh sáng và bao trùm tất cả càn khôn vũ trụ chẳng sót hướng nào, Bắc, Nam, Đông, Tây là bốn góc chính trụ, hiệp với Tây Bắc, Tây am, Đông Bắc, Đông Nam là 8 hướng bao quanh nơi ngoài thì gọi là Trời đó. Còn Mẫu đây, Mẫu thủ trung ương Mồ Kỷ gọi rằng là đất. Bởi vậy cho nên Mẫu bảo dưỡng cho muôn loài từ hồi đời Tiên Thiên nhứt khí, kêu là đời thượng cổ dĩ chí hậu thiên, kêu là đời hậu lai ác thế cấu trọng. Còn phu quân Mẫu vốn thiệt là một vị Đồng Tử trường sanh bất lão, huyền diệu cao minh vô cùng.  Ngài thì điếc, còn Mẫu đây thì câm, đôi ta kết bạn cùng nhau rất nên hòa nhã, sách có chữ rằng: Thiên Lung Địa Á. Thần cũng là Dương, khí cũng là Âm, lúc ban sơ Dượng thịnh Âm suy phối hiệp mới biến hóa ra Trời Đất.

Đến chừng tạo thiên lập địa rồi, thì dương khứ âm lai khí thần giao cảm mới hóa sanh loài người hiền lành chơn chánh. Chơn khí là Mẫu đây. Mẫu đây mới thiệt là Âm khí. Còn Chơn thần thì biến trở lại làm chúng sanh của Mẫu. Chơn thần là nhứt điển linh quang ấy là Dương khi đó, âm dương hội hiệp gọi rằng Đấng Tạo Hóa. Tạo hóa ra thiên địa trước hết, rồi sau đó mới hóa sanh ra Chúa – Thánh – Tôi – Hiền. Tuy là chẳng thấy Âm Dương giao cấu như phàm phu tục thế nhưng mà có thật vì Thiên Can với Địa Chi thường thường luân chuyển sanh sanh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sử là 12, ấy là thập nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn Nhị bát là 10 ấy là thập Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, Can Chi là Âm Dương đó. Tử với Mẫu chẳng rời nhau thì thọ thai liền. Thai nghén cưu mang như vậy cho đến 10 năm chẵn. Mười năm chẳng thét mới đúng quẻ hào đã định, vì trong bát quái có phân chia làm 8 hướng, mỗi một hướng chia ra lằm quẻ, mỗi một quẻ ra làm 6 hào, cộng trúc cơ, thì trong thân của Mẫu xuất hiện sáu vị Thánh Đế Minh Quân kể dưới đây: Một là vua Thiên Hoàng, hai là vua Địa Hoàng,

ba là vua Nhơn Hoàng, bốn là vua Phục Hi, năm là vua Thần Nông, sáu là vua Hiên Viên.Qua đến đời vua Phục Hi thì ngài đã hiểu rõ máy biến hóa ra Trời Đất. Ngài bèn phân định hai khí Âm Dương và họa ra một cái bát quái Tiên Thiên rõ 8 hướng trong càn khôn vũ trụ. Đến đời vua Thần Nông thì ngài tiên đắc tìm kiếm ra được năm giống lúa và sáu thứ gạo. Đến đời vua Hiên Viên thì ngài kiếm ra đủ cách thế chế tạo y phục và các vật dụng cho người đời cần dùng chẳng sót món nào.

Con người mà đặng an no bận lành kể từ 2 đời vương đó. Rồi lưu truyền kiễu mẫu lại cho hạp thời tiết và hạp phong thổ. Phật Địa Mẫu phát lạc rằng: Ba kiếp Phật xuất thế kiếp nào cũng ở trong thân Mẫu mà ra. Chư vị Bồ Tát cũng vậy, chẳng có vị nào lìa xa khỏi thân Mẫu này được. Nếu họ ra khỏi thân Mẫu rồi, họ nương ngụ ở xứ nào cho được bao giờ. Vì bởi khắp cùng Đông, Tây, Nam, Bắc thì đã có 4 Bộ Châu bao trùm tất cả các xứ rồi, cùng là Xuân, Hạ, Thu, Đông, bón mùa tám tiết trở xây cũng do nơi Mẫu tạo thành. Nào là sông rạch, hồ biển đâu đâu cũng chẳng rời ra khỏi thân Mẫu. Cùng muôn nước chín châu cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Trải qua các đời vương đế đại danh chưa có ai ra hỏi thân Mẫu. Cùng cả thảy lớn bé trong cung điện cũng do nơi Mẫu vun trưởng thành. Khắp trong thiên hạ có Mẫu Nhạc là năm danh sơn thắng cảnh hơn hết. Cùng là núi cao trừng thẳm cổ thọ ngàn năm, cung do nơi Mẫu vung dưỡng trưởng thành. Các sắc nhơn dân trăm họ đâu ai lìa  ra khỏi thân Mẫu được. Cùng năm giống lúa, sáu thứ gạo, cũng do nơi Mẫu vun dưỡng tốt tươi. Bảy mươi hai cảnh thanh lương địa kia, chẳnga phải ở ngoài thân Mẫu nầy được. Cùng muôn ngàn loại cầm thú cây cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Con người trần thế mà sống đặng đây, thì chết cũng nhờ ăn uống thực vật của Mẫu mới sống.

Đến chừng chết rồi cũng phải chôn thây cất xác trở vào trong mình Mẫu, sách có chữ rằng: sanh tại thế tử hườn tại thể. Tất cả châu quận, phủ, huyện cũng chẳng rời khỏi thân Mẫu được. Nào là am tĩnh, quán xá, thơ viện, lâu đài cũng nhờ lấy tài liệu và vật chất trong thân thể của Mẫu mới làm ra được vững bền tốt đẹp. Thánh Thần Tiên, Hiền lớn nhỏ cũng nhờ Mẫu phong thưởng đặt bày lớp lang. Còn các chư Phật mà đặng kim thân ất hoại thì cũng nhờ Mẫu chứng nhận công quả cho mới đặng đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là vàng ròng của Mẫu ban bố un đúc ra vóc ngọc mình vàng của các chư Phật kia. Thật là quí báu hơn tất cả trân châu bửu ngọc trong bốn phương trời. Thiếu chi người ham vọng tưởng đến chừng kết cuộc rồi có mấy ai được đắc thành sở nguyện. Còn nào là những vàng thoi bạc nén, cùng các loại kim khí khác cũng là do nơi Mẫu sản xuất mới có. Vậy chúng con xét lại đó mà coi còn sót món nào ở ngoài thân Mẫu này đặng chăng. Các nhà Vương Hầu tiêu nhược quốc nhờ Mẫu phong tặng tôn kính. Còn trải qua các nhà Đế Vương đại cường quốc thì cũng nhờ Mẫu sùng tôn cho mới được an hương thạnh trị lâu dài.

Nước nào mà bị giặc giã cưỡng bức lấn lướt cũng là do nơi Mẫu vận chuyển phạt hành mới có cảnh quan tranh quan đấu khởi. Vậy mà chẳng thấy nước nào biết trọng kính đến thân danh của Lão Mẫu ráo trọi. Lãnh, nhiễu, the, lụa, vãi thô, thứ nào cũng do Mẫu sản xuất.

Cùng là bông hoa, cây trái, rau cải đủ thứ cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Cùng thuốc uống, lúa ăn trong bốn mùa cũng do noi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Hành, tỏi, hẹ, nén, kiệu do nơi Mẫu sản xuất. Cùng là gừng, đường, tiêu, ớt cũng do nơi Mẫu vung dưỡng trưởng thành.

Khắp trong thiên hạ, đàn ông chí những đàn bà, con nít đều sanh ra nhiều chứng bịnh. Bởi vậy cho nên Mẫu tạo ra sẵn sàng cả muôn thứ thuốc để phòng điều trị. Lại cũng có hiếm hạng người nam nữ chẳng ưa dùng tửu nhục mỹ vị. Vì vậy cho nên Mẫu đã tạo sẵn nào là dầu, muối, tương, giấm đặng cho chúng nó dùng vừa miệng. Món nào món ấy cũng do nơi Mẫu sản xuất, Trăm ban vạn sự cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành tất cả. Phât Địa Mẫu than rằng: Mẫu đã lao tâm tổn huyết với chúng con đã tận tuyệt rồi. Công lao tiêu trừ ấy biết lấy bút mực nào mà tả ra cho hết được. Vì tình mẹ thương con nam nữ, dầu lao khổ thế mấy Mẫu cũng chẳng sờn. sách có chữ: Phụ Mẫu ái tử chỉ tâm vô sở bất chí. Vậy mà chúng con nỡ lòng nào quên dứt ơn sâu nghĩa cả của Mẹ cho đành. Vật ăn phẩm uống trang sức cân đai gì cũng Mẫu tạo hóa. Hễ Mẫu tạo hóa ra món nào Mẫu hết lòng vun dưỡng trưởng thành món nấy, còn hoài cho đến ngày chung cuộc cuối cùng mà thôi. Mẫu cũng có thể chế biến ra tiền bạc đủ thứ và đủ kiểu cho chúng con mua bán chi dụng hằng ngày. Vậy mà chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm đến Mẫu một tiếng coi thử. Trên đời chẳng còn sót món nào ở ngoài thân Mẫu. Ấy vậy mà loài vạn vật cũng hườn lại một tay của Mẫu tạo hóa sanh thành tất cả không? Nam mô nhứt tâm thành kính. Nam mô A Di Đà Phật, thật y như y lời truyền của Mẫu chẳng sai. Trước khi Mẫu hóa sanh ra có một vật thổ sản mà thôi, gọi rằng quả Địa cầu. Rồi nơi quả Địa Cầu ấy Mẫu tích trữ chẳng biết bao nhiêu tài liệu và phẩm thực, dành để cho sáu ngã luân hồi cần dùng chẳng hay gì hết được.

Trên đời này chỉ có một mình trời là lớn hơn hết mà thôi, chớ có ai nào biết đến Mẫu. Chớ như Địa Mẫu này sánh cùng Hoàng Thiên kia cũng đồng một bực đó mà. Khi nào trên trời mua xuống một giọt cam lồ thủ thì dưới đất bèn hóa sanh ra các loại ngũ cốc đầy đồng lấp ruộng. Tuy là hạ mưa ngọt ngào trong sạch kia rớt xuống đất đượm nhuần mát mẻ, vậy mà ai có biết đặng gốc hạt mưa ấy bởi nơi đâu mà ra chẳng? cũng bởi hút nước ở trong cốt thủy tinh vi của Mẫu đem lên không trung làm mây, rồi mây ấy bèn đông đặc lại thành giá, giá ấy gặp một luồng điện quang chiếu diệu vào, liền tan ra rơi xuống đất, thành ra mua đó. Rồng, cù tàng hình ẩn dạng dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa ra khỏi thân Mẫu được. Bởi vậy bão tố gió mây gì cũng do nơi Mẫu vận chuyển thiệt thành tất cả.

Nếu Mẫu chẳng điều khiển Rồng làm gió làm mây thì bao giờ ai thấy có Rồng nào dám tự chuyển làm mưa xuống xứ nào đặng. Xứ nào mà chẳng có rồng, cù tàng hình ẩn dạng ở dưới. Hễ nghe lệnh Mẫu hô phong hoán vũ thích lịch lôi đình nơi nào, thì rồng nơi đó bèn hiện ra làm gió làm mưa liền. Nhắc tới nhắc lui mà nghe, chơ việc nào cũng do nơi Mẫu vận trù quyết sách cả thảy. Vậy mà người đời có mấy ai để tâm xét đến, Mẫu rất đau lòng xót dạ. Nhọc nhằn đắng cay bao nhiêu thì dễ cho Mẫu chịu. Còn mặc tốt ăn ngon thì chúng con toại hưởng vui cười.

Phật Mẫu phát lạc rằng: từ xưa đến nay, Mẫu chẳng hề nhắm mắt. Hễ Mẫu nhắm mắt lại rồi, ắt có tai to nạn lớn sắp xảy đến cho tất cả chúng sanh liền. Chẳng đợi tới giờ nhắm mắt làm cho, nếu Mẫu xây lưng sấp mặt trong chừng một giờ. Thì con cá ngao to lớn trở mình lăn qua một cái nó sẽ xử tiêu sạch bách. Trời thì tann, đất thì rã. Trời đất đâu còn thấy nữa. Trên đời này sẽ thành ra một tràng không trống rỗng trơn trống lõng rồi đó. Chừng đó các chư Phật Như Lai cũng phải tàng ẩn ra ngoài cõi càn khôn. Còn chư vị Bồ Tát thì sẽ đào tẩu biệt hình dạng. Nào vua chua, quan quân, dân đặng sẽ bị diệt tiêu tan rụi hết. Trời, Đất, Thánh, Thần sẽ bị tiêu tan rã bọt, cũng như bị thiêu trong lò bát quái kia vậy. Sẽ chẳng còn biết đâu là đâu. Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng nhân ra hướng nào cho đăng. Đến chừng đó, muôn loài vật sẽ nát biến ra như tro như bụi kia vậy. Phật Mẫu hứa rằng: Nếu cỏ kẻ nào gia tâm nghiên cứu sưu tầm thấu đáo chơn lý của Mẫu và biên rải ra cho người đời. Chừng Mẫu khảo soát giáng bút truyền cho Ngọc Linh Chi hiện xuống nhập vào tâm kẻ ấy đặng trở nên sáng suốt phi thường. Rồi đích thân Mẫu sẽ phản bổn hườn nguyên chơ khí lại đúng thời tiết cho kẻ ấy xuất hiện ra chơn thần chẳng sai. Hễ ai dưỡng tánh, tu tâm cho đặng hoàn toàn thì tinh thần mới hội hiệp lại được. Còn tinh thần với khí mà khối lại đặng tròn tỏ chặt chẽ thỉ chỉ có một mình Mẫu nầy tạo ra được mà thôi. Nếu như Tiên Phật, Thánh, Hiền nào bỏ qua, chẳng cần quan kháng chơn lý trong kinh Địa Mẫu này. Thì chớ khá khoe tài sóng sức nơi chốn đô hội đông người. Còn quần thần văn võ nào bỏ qua, chẳng cần quan khán chơn lý trong kinh Đại Mẫu này thì cũng như họ quên dứt ơn sâu nghĩa cả Từ Mẫu này rồi đó. Còn những kẻ văn chương học thức, nông gia, thầy thợ, thương nghiệp nào mà bỏ qua, chẳng cần quang khán chơn lý trong kinh Địa Mẫu này nữa thì cũng như đã chẳng cần đền đáp ơn nghĩa cho Mẫu, họ lại còn bội bạc nghịch nghi là khác. Nếu chúng con làm ngơ, giả đò chẳng biết chánh pháp chơn truyền của Mầu này là mầu nhiệm mà họi đòi theo, cứ bo bo hành theo ý tư tưởng riêng của chúng con hoài như vậy. Thì sẽ bị đọa đầy muôn kiếp chẳng đặng tái sanh trở lại làm người. Nếu chúng con muốn biết căn nguồn danh tánh của Mẫu là ai kia mà dám ăn nói cao giáo như vậy, thì phải lóng tai mà nghe cho rành: Lão Mẫu nầy vốn thật là Lão Bà Hỗn Độn, hóa sanh ra hồi thuở còn mù mù mịt mịt chưa có phân chia ra trời đất kia lận. Rồi đó Mẫu mới sống ở đời đặng mười hai muôn. Chín ngàn sáu trăm tuổi thọ. Trong thời gian xuất thế ấy, Mẫu đã chịu cực nhọc khổ lao với chúng con đã dư ngàn dư muôn rồi đó. Mà chẳng ngờ đã đến thời kỳ diệu độ.

Mẫu hóa thân trở về cõi hư không vô thượng một cách mau lẹ như chớp nhoáng kia vậy. Từ ấy đến nay nào là trai hiền gái thảo của Mẫu đâu chẳng thấy đứa nào. Ngồi thuyền ra giữa chốn sông Trường giang khóc kể đến Mẫu một tiếng mà coi thử, như vậy mà Mẫu phiền trách, nếu chúng con muốn cho Mẫu sẽ được trùng phùng tương hội lại một lần nữa thì phải ráng ẩn nhẫn tu hành chờ đến hội Tý hoặc hội Sửu thì Mẹ con ta sẽ được gặp nhau trong lúc khai Thiên tịch Địa. Cuốn Địa Mẫu chơn kinh nầy có một trăm tám mươi hai câu mà thôi. Câu nào câu nấy là chánh lời nói của rồng thuyết ra chớ chẳng phải của ai đâu mà nghi ngờ lầm lạc. Nếu nhà nhà đều biết trì niệm mãi mãi, thì mùa màng sẽ được trúng no đủ, lại còn được thọ hưởng lạc thú của đời thanh tịnh nữa. Đã chẳng bị tai to nạn lớn nhập dồn dập. Thiên nam tín nữ trong các nàh ấy sẽ được hưởng trường sinh trường cửu. Nhược bằng chẳng nghe lời khuyên bảo ra đây thì mùa màng ruộng rẫy sẽ bị thất bại rụi chết, chẳng còn một hột mà ăn. Nhược bằng chẳng tin lời của Mẫu thuyết ra đây thì sẽ lâm vào vòng đại kiếp hỏa phong mà chết rụi hết, không mong trông sống sót gì cho được. Mẫu cho chúng con biết rằng: mười tám tháng mười, là ngày vía giáng sanh của Mẫu. Đến ngày ấy, nhà nào cũng phải tụng niệm kinh Địa Mẫu nầy cả thảy, mới phải là con nhà hiếu nghĩa. Lập đàn tràng, dâng hương dâng trả quả cho tinh khiết nghiêm chỉnh. Rồi hội hiệp cùng nhau trì kinh một lượt vào dâng văn sớ lên cho Mẫu chứng minh công cho. Nếu như co danh nhơn, hiền sĩ nào tiên đắc truyền bá kinh Địa Mẫu nầy ra cho đủ đầy nghĩa lý. Mẫu hứa sẽ cho con cháu vị hiệp sĩ ấy thọ hưởng lộc hoàng gia thiên thu vạn đại. Còn như vị phu nhơn nào truyền bá phổ thông kinh Địa Mẫu ra cũng đầy đủ nghĩa lý như vậy nữa. Mẫu hứa sẽ cho con cháu của vị phu nhơn ấy thọ hưởng vinh huê sang phú tột bực đời đời. Còn như nếu có kẻ thường dân nào mà vui lòng ấn tống tiếp ra thêm nữa Mẫu hứa sẽ cho kẻ ấy trổ sanh ra đặng 5 trai, 2 gái thảo vẹn toàn kế hậu lửa hương đời đời chẳng tuyệt. Còn như có cặp đôi bạn nào nhứt tâm lo liệu cúng vía Mậu kỵ thường thường chi lệ Mẫu hứa sẽ cho cặp đôi bạn ấy thọ hưởng quền cao lộc cả thiên xuân vạn đại. Xứ nào có nhiều người cố công lo đàn tràng cúng vía Mậu kỵ mải miết. Mẫu sẽ bảo toàn tính mạng chúng sanh ở nơi xứ ấy. Còn như quốc dân ở phương hướng nào mà hết lòng lo lập đàn tràng cúng vía Mậu kỵ chẳng hề sai sót. Thì mẫu cho xuất thánh nhơn trong nước ấy rất thông suốt và linh thính vô cùng.

Hiện thời như bây giờ như ai muốn đền ơn đáp nghĩa cho Địa Mẫu vô hình này phải trùng tu am tự, thờ phượng lửa hương cho Mẫu lẹ làng đi. Rồi vẽ hình họa tượng của Mẫu phô trương lên cho người đời họ sùng bái. Như có cặp đôi bạn nào làm đặng y như lời truyền nầy thì Mẫu sẽ nhìn nhận con rằng, con thảo dâu hiền của Mẫu. Hãy gắng sức thành tâm tạo lập cho mau lẹ đi, tùy gia vi hữu. Vì mẫu chứng lòng người hảo tâm mà thôi chớ chẳng chượng tiền bạc nhiều đâu. Rồi nơi cõi hư không vô thượng mẫu sẽ nêu danh con thảo ấy vào trong thẻ ngọc. Chờ cho đến ngày nào con phủi sạch tâm phàm.

Mẫu sẽ cho con hiển thánh về trời lập tức. Vì bởi con tận trung tận hiếu thì con sẽ đắc quả cao ngôi. Vì lòng con quảng đại nhơn đức, thì con sẽ được trường sanh thọ khảo. Mẫu sẽ sắc tứ phong tặng và ban thưởng cho con một tòa sen vàng chín phẩm. Đắc thành chánh quả nơi nước Trung Ương Thượng Quốc tại đền rồng Đại La nọ chẳng sai. Phu phụ đồng đắc kim thân rực rỡ cũng như hình thể của thành Đại La kia vậy. Đền ấy, là đền vàng quí báu cực điểm vui vẻ vô cùng. Để lưu truyền danh thơm tiếng tốt lại muôn đời vạn kiếp. Phật Địa Mẫu ngự trên cõi thượng tầng tối cao hoằng hóa và bảo dưỡng nhơn sanh, trải hết lòng lành rất quãng đại như vậy đó.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ NHẤT TÂM THÀNH KỈNH CHUNG

236 thoughts on “Địa Mẫu Chơn Kinh

 1. Quick question to ask you… Are you aware that by reading this message you just proved that contact form marketing works? That’s right, and we can get eyeballs on your offer too! Pricing starts at just $100 to blast YOUR ad message to 1 MILLION contact forms on websites just like yours worldwide. Contact me on Skype and let’s discuss what will work for your product/service. My Skype ID: live:.cid.83c9da999a4f9f

  this message was sent to your website contact form at: kinhdiamau.com

 2. I’m getting increasingly concerned about the lack of response regarding my laptop purchase from your Amazon store. Here’s the link to the model: https://amzn.to/46pmr71. It’s been days without a functioning product and no support from your end. This was a gift, and it’s causing a lot of distress. Please address this urgently. – Steve

 3. I now offer contact form blasting service. With my DFY service you can either do a targeted blast to only websites that match your criteria or bulk blast large volumes of sites worldwide. Prices start at just $50 to reach 500,000 bulk sites. Contact me at my email or skype below for details.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
  Email: ps59140@gomail2.xyz

 4. With keyword targeted PPV ads I can get you qualified website visitors for less than a penny per click. This method works for both local and online businesses. Very easy to get started. Just sign up, give me your website and I’ll provide the traffic.

  For details, shoot me an email or Skype me at my contact info below.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.ad0ee8f191cd36b4
  Email: ps4725@gomail2.xyz

 5. I now offer contact form blasting service. With my DFY service you can either do a targeted blast to only websites that match your criteria or bulk blast large volumes of sites worldwide. Prices start at just $50 to reach 500,000 bulk sites. Contact me at my email or skype below for details.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
  Email: ps8160@gomail2.xyz

 6. I now offer contact form blasting service. With my DFY service you can either do a targeted blast to only websites that match your criteria or bulk blast large volumes of sites worldwide. Prices start at just $50 to reach 500,000 bulk sites. Contact me at my email or skype below for details.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
  Email: ps9373@gomail2.xyz

 7. Looking to enhance your website’s reach? I’m here to help! I’ll personally blast your classified ads on 2,000+ high-traffic pages in the US and Canada, 500+ blogs, and 150+ social sites. My manual submission service ensures your ads land in the perfect places. Monitor and adjust your ad for maximum impact. Let’s get your message out there, reach a wider audience, and boost your website’s SEO together!

  For details, shoot me an email or Skype me at my contact info below.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.f2bf75b5a952541b
  Email: philstewart@myyahoo.com

 8. You’re reading this message and I can make millions of people read your message the exact same way!. You can reach a million sites for just under $100 Hit me up via email or skype for details.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
  Email: ps3454 Wb@gomail2.xyz

 9. Купить двери на заказ в Москве
  Изготовление дверей на заказ по индивидуальным размерам
  Советы по выбору дверей на заказ
  Виды и оттенки дверей на заказ
  Двери на заказ: доставка и монтаж дверей на заказ
  Какие факторы влияют на выбор дверей на заказ? варианты дверей на заказ
  Ламинированные двери на заказ: преимущества и недостатки
  Металлические двери на заказ: надежность и безопасность
  Двери на заказ в стиле “модерн”
  Купить двери по размерам http://www.mebel-finest.ru.

 10. Hi kinhdiamau.com,

  I have arranged for you to receive this special invite to start earning a 6 figure per year income online.

  Use The Little Known Loophole/Trick To Making Fast Affiliate Sales In Less Than 24 Hours.

  The details of which are highly confidential, by continuing below, you agree to keep the content of the email secret.

  Click Here To Proceed & ACCEPT Your Invite: https://www.busitoday.co/speedwealth

  Will you take action now?

  Thanks,
  Gregory Bush

  P.S. Poor people say “which one should I chose”, Rich people say “how can I have both?” Click Here To Have Both: https://www.busitoday.co/speedwealth

  UNSUBSCRIBE: https://www.busitoday.co/unsubscribe
  Address: 9161 Gillsville Rd, Maysville, GA 30558

 11. Купить двери на заказ в Москве
  Изготовление дверей на заказ по индивидуальным размерам
  Как выбрать дверей на заказ
  Материалы и цвета дверей на заказ
  Двери на заказ: доставка и монтаж дверей на заказ
  Экономичные варианты дверей на заказ
  Ламинированные двери на заказ: преимущества и недостатки
  Металлические двери на заказ: надежность и безопасность
  Двери на заказ с зеркалом
  выбор дверей http://www.mebel-finest.ru.

 12. The same way I just sent you this message I can also post your ad message to millions of sites. You can reach a million sites for just under $100 Hit me up via email or skype for details.

  Phil Stewart
  Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
  Email: ps570 22@gomail2.xyz

 13. Seeking a trusted CPA for financial assurance and precise reporting? Explore our top-notch services, including expert financial statement audits, streamlined reviews, and comprehensive tax solutions. Elevate your financial game with San Diego CPA – where expertise meets tailored excellence. For a free consultation today, contact me directly or visit my site below.

  Best regards,

  Michelle Encines, Manager
  San Diego, CPA A Professional Tax and Accountancy Corporation
  Professional Advice. Sharper Results.
  5703 Oberlin Drive Suite 107
  San Diego, CA 92121
  (858)246-6519 Office
  (866)272-8296 Toll free
  (858)800-3888 fax
  http://www.sandiegocpas.com

 14. Hi kinhdiamau.com,

  Have you ever heard the word “Hyperinflation”? It means that the money you have will lose all of its value…

  Skyrocketing Hyperinflation is denting your website and money’s worth and it’s inevitable.

  In fact, if you earned $ 100 last year. It’s only worth about $ 93 today.

  Do you really think YOUR website and retirement savings will hold up in this crash: https://www.realdollar.xyz/recessionprofitsecrets ?

  Think again…

  But don’t worry, I’ve discovered a little-known system to protect your retirement nest and fill it with golden eggs.

  It’s the exact same system used by the elites, CEOs, bankers, and the government to make billions, even trillions of dollars.

  Now, you can use the same wealth creation secrets to secure a bright future : https://www.realdollar.xyz/recessionprofitsecrets

  – Mildred Sherman

  PS – Given the confidentiality of this system, I’m not sure how long we’ll be able to hold this opportunity. So [act now] to discover a “Proven System” I found that can save your money and even help you multiply your wealth swiftly.

  UNSUBSCRIBE: https://www.realdollar.xyz/unsubscribe
  Address: 211 E State St, Black Mountain, NC 28711

 15. This message got to you and I can help you get your ad message to millions of websites just like this. It’s a bargain compared to regular advertising.If you are interested, you can reach me via email or skype below.

  P. Stewart
  Email: x436zc@gomail2.xyz
  Skype: live:.cid.37ffc6c14225a4a8

 16. Hi there,

  My name is Ngan from Monkey Digital,

  Allow me to present to you a lifetime revenue opportunity of 35%
  That’s right, you can earn 35% of every order made by your affiliate for life.

  Simply register with us, generate your affiliate links, and incorporate them on your website, and you are done. It takes only 5 minutes to set up everything, and the payouts are sent each month.

  Click here to enroll with us today:
  https://www.monkeydigital.org/affiliate-dashboard/

  Think about it,
  Every website owner requires the use of search engine optimization (SEO) for their website. This endeavor holds significant potential for both parties involved.

  Thanks and regards
  Ngan Booker
  Monkey Digital

 17. You are reading this message and I can make your ad message reach millions of sites in the same manner. It’s a low-priced and efficient way to spread your message.If you are interested, you can reach me via email or skype below.

  P. Stewart
  Email: 7aryr8@gomail2.xyz
  Skype: live:.cid.37ffc6c14225a4a8

 18. Hey there Visionary,

  Ever feel like you’re in an endless battle for traffic, stuck between high-cost ads and the slow burn of SEO? It’s time to tap into a gold mine that most are overlooking: Google Image Search powered by AI.

  Introducing StockDreams, the game-changer in visual content creation: https://www.vaulemedia.com/stockdreams

  StockDreams isn’t just another image tool; it’s a visionary’s playground, powered by AI to ensure your visuals do more than just ‘show’ – they perform.

  With StockDreams, you’re unlocking an arsenal of AI-generated visuals, from captivating stock images and vibrant illustrations to bespoke logos, icons, and even brand characters.

  Not to mention the doodles that can bring the fun to your brand voice, and product images that sell not just a product but a story.

  Here’s what StockDreams unlocks for you:

  ?? AI-generated stock images tailored to your niche.

  ?? Custom illustrations to give your content a polished, professional edge.

  ?? Dynamic logos and icons that capture your brand essence.

  ?? Unique brand characters to personify your business and connect with audiences.

  ??? Engaging doodles to humanize your marketing and make it relatable.

  ?? Product images that spotlight your offerings in the best light.

  And all of this comes with an easy-to-use image editor that makes customization a breeze.

  Ready to revolutionize how you attract visitors? Dive into the world of StockDreams: https://www.vaulemedia.com/stockdreams

  Wave goodbye to traffic woes and hello to a visually-rich future.

  StockDreams is not just a solution; it’s your partner in capturing the attention your business deserves.

  Unlock your potential, one click at a time.

  Excited for you to see the difference,

  Roland Rees

  UNSUBSCRIBE: https://www.vaulemedia.com/unsubscribe
  Address: 701 Haywood Rd, Greenville, SC 29607

 19. You received this message and I can send your ad message to millions of sites the same way. It’s a cheap and effective way to get your message out there.For more information, please email me or skype me below.

  P. Stewart
  Email: lelulc@gomail2.xyz
  Skype: live:.cid.2bc4ed65aa40fb3b

 20. Brand new tech is changing the way companies market. It turns Youtube videos into interactive games keeping the viewers attention. Companies reward people for watching the whole video and create a marketing frenzy like Black Friday.
  As seen on CBS, NBC, FOX, and ABC.

  Drop me a line via email/skype below to see if you qualify for a free GAMIFICATION of your video.

  Julien
  email: gamifyvideo@gmail.com
  skype: live:.cid.d347be37995c0a8d

 21. LeadsFly is proud to present our new website for all your B2B and B2C data and advertising needs.

  We offer a large range of consumer and business data to assist you in getting ahead this new year with better advertising and reaching more clients in your specific niche. Our products include all of the following:

  We provide a free samples on our site so you can see the amount and type of data we provide.
  Pre-compiled B2B and B2C data sets with all the necessary fields included to assist you reach your clients.
  If we do not currently have the data you are looking for we are also willing to assist with custom data collection.
  180 Countries Covered.
  Updated Monthly.

  “Stopping advertising to save money is like stopping your watch to save time.” Henry Ford.

  Visit us here: https://leadsfly.biz

 22. Crave multi-disciplinary obscene videos that AREN’t terrible?
  Then you’ve come to the absolutely right place!
  We give you unlimited access to all premium dirty videos in high resolution.
  Anal, youth, hardcore… we have it all!
  Watch the videos available for each device of your choice, whether it’s a mobile phone, desktop computer or tablet computer.
  Don’t forget to check out the other erotic niches featured on this site — you’ll love this experience!
  http://corporatecredit.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://3megaxxx.com
  http://reconstrucciondetrompasdefalopio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://3megaxxx.com
  http://www.seaside-soft.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://3megaxxx.com
  http://niteit.ca/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://3megaxxx.com
  http://sdprivatefamilytrustcompany.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://3megaxxx.com

 23. For a limited time we would like to offer you a NO-COST Reputation Video that you can put on your Website, LinkedIn, Facebook, Instagram etc.

  We simply turn your static 5 Star Reviews into SEO content and will be seen on the Front Page of Google when prospects are looking up your Online Reputation.

  What’s the Catch – excellent question – if you like the video we produce for you, all we need from you is 3 referrals.

  When you introduce them to us, they will get a 50% Discount from our retail pricing.

  GET YOUR NO-CHARGE VIDEO HERE:
  https://YourFreeReputationVideo.com

  Thank You,
  Media Relations

 24. Earn up to $60,000 USD as a 4U2 Inc. Independent Contractor Agent! We’re seeking individuals worldwide with computer access, fluent English communication skills, and a desire to save time and money for suppliers, buyers, and salespersons in our E-Commerce Marketplace. Join our mission to “Save Suppliers, Buyers, and Salespersons Time, Money, and make Money!” Contact us at 4u2inc123@gmail.com for more info..

 25. Exciting news! We’ve discovered an amazing method to supercharge your website’s security and speed.
  By partnering with Cloudflare, we’re able to:

  Improve the loading speed of your site for your visitors, delivering a faster browsing experience.
  Maintain its protection from cyber-attacks, ensuring seamless operation.
  Protect sensitive information from online threats, safeguarding your data.
  Simplify website management, all in one convenient location, making it easier for you.
  And the cherry on top? It’s just a one-time payment of $20!
  Don’t let your website fall behind. Get in touch to upgrade now!

  https://listings.surge.sh/posts/cf-bot-protection/

 26. Hey there Visionary,

  Ever feel like you’re in an endless battle for traffic, stuck between high-cost ads and the slow burn of SEO? It’s time to tap into a gold mine that most are overlooking: Google Image Search powered by AI.

  Introducing StockDreams, the game-changer in visual content creation: https://www.actionnow.xyz/stockdreams

  StockDreams isn’t just another image tool; it’s a visionary’s playground, powered by AI to ensure your visuals do more than just ‘show’ – they perform.

  With StockDreams, you’re unlocking an arsenal of AI-generated visuals, from captivating stock images and vibrant illustrations to bespoke logos, icons, and even brand characters.

  Not to mention the doodles that can bring the fun to your brand voice, and product images that sell not just a product but a story.

  Here’s what StockDreams unlocks for you:

  ?? AI-generated stock images tailored to your niche.

  ?? Custom illustrations to give your content a polished, professional edge.

  ?? Dynamic logos and icons that capture your brand essence.

  ?? Unique brand characters to personify your business and connect with audiences.

  ??? Engaging doodles to humanize your marketing and make it relatable.

  ?? Product images that spotlight your offerings in the best light.

  And all of this comes with an easy-to-use image editor that makes customization a breeze.

  Ready to revolutionize how you attract visitors? Dive into the world of StockDreams: https://www.actionnow.xyz/stockdreams

  Wave goodbye to traffic woes and hello to a visually-rich future.

  StockDreams is not just a solution; it’s your partner in capturing the attention your business deserves.

  Unlock your potential, one click at a time.

  Excited for you to see the difference,

  Gabriel T. Soucie

  UNSUBSCRIBE: https://www.actionnow.xyz/unsubscribe
  Address: 371 Southern Street
  Westbury, NY 11590

 27. Wealthy Credit Limited(WCL) and investment is the one-stop solution for numerous types of lending solutions. The company is managed by a team of committed professionals. They have a team of expert loan counselors. Moreover, They offer end-to-end services to clients with ease. The team will completely manage the entire borrowing process on behalf of the clients.

  They are the best in the world, they also give funding meeting face to face.

  Feel free to follow up and contact them for more details;

  Calls : +852 300 16439
  Email : info@fastcapitalhk.com

 28. Hello,

  I’m Abi, an English SEO copywriter and content writer. I excel in crafting blogs, articles, e-commerce product descriptions, SEO content, website content, business service descriptions, newsletter content, brochures, proofreading, social media captions, LinkedIn content, and SOPs.

  My rate is USD 40 for every 1000 words of content. If you don’t have time to plan out your content, we can help you with that.

  Feel free to email me at Contentwriting011994@outlook.com with any current requirements.

  Thanks,

  Abi

 29. Wow! Just wow!

  Get ready to meet StockDreams – the powerhouse design app that’s reshaping the graphic design landscape, making pros out of novices in a flash.

  Gone are the days of steep learning curves and complex tools. Now, thanks to StockDreams, starting your own graphic design agency has never been easier.

  Here’s why StockDreams stands out:

  AI-Generated Stock Images: Unleash an endless stream of high-quality images: https://www.earnmorenow.info/stockdreams .

  ️ Custom Illustrations: Craft vibrant visuals with AI precision.

  Dynamic Logos and Icons: Create brand identities that stick.

  Engaging Brand Characters: Bring your stories to life.

  ️ Unique Doodles: Add a touch of personality to your content.

  Product Images: Showcase your offerings in the best light.

  StockDreams isn’t just another design tool; it’s a revolution wrapped in an app.

  It’s about delivering high-quality graphics that open new income avenues – swiftly and effortlessly.

  This gem comes with commercial rights, so you can start profiting from your designs right away, selling to clients or across platforms.

  And the best part? StockDreams’ point-and-click simplicity means you don’t need to be a tech whiz or a seasoned designer to create magic.

  Pick a image type, generate it, and discover endless ways to monetize your new-found design prowess.

  But here’s the deal – StockDreams is currently available at an unbeatable discount, and time is ticking. Miss this, and you’ll be kicking yourself as the price goes up.

  So, are you ready to revolutionize your income and visual content game? Click here and make one of the best business moves you’ll ever make: https://www.earnmorenow.info/stockdreams

  Here’s to creating, profiting, and dazzling like never before with StockDreams.

  To your success,

  Norman Fong

  UNSUBSCRIBE: https://www.earnmorenow.info/unsubscribe
  Address: 290 Arrowood Drive
  Jacksonville, FL 32207

 30. Hey,

  Every business owner needs ultra fast loading websites to convert random website visitors to lifetime happy customers.

  But, finding a suitable hosting technology that gives ultra fast performance without charging a fortune is a tough nut to crack.

  Now, if you too faced this issue, It’s time to take a breather as we present…

  Never Seen Before Technology That Hosts Unlimited WordPress Websites & Domains on Most Reliable, Blazing Fast Ultraport Servers for Life For A Low, One Time Price: https://www.moregold.xyz/wphost . (Free Website Migration)

  Using WP Host, Anyone Can Save Thousands Of Dollars That Expensive Third Party Hosting Platforms Charge.

  Here are some of its benefits-
  Host & Market UNLIMITED WordPress Websites & Domains On The Most Reliable Ultraport Servers On The Planet
  Get UNLIMITED Bandwidth To Get Blazing Fast Load Times & Manage High Traffic Volume At No Extra Or Monthly Cost
  Get Free Website Migration To Migrate Any Existing Website To WP Host Without Any Downtime
  Get 100s Of Premium WP Themes & Plugins Without Paying A Cent Extra
  Free End-To-End SSL Encryption To Ensure 100% Website & Data Safety
  One-Click WordPress Installer To Get New Sites Live In Minutes
  Enhanced DDOS Protection To Disarm Potential Hackers & Threats
  Enjoy 100% Uptime Guarantee, Minimal Latency And Lightning-Fast Speed At No Extra Cost
  Stop Paying Through The Nose On Money Sucking Hosting Companies Forever
  Detect And Remove Harmful Files Completely With A Malware Scanner
  Included WordPress Installer With Sophisticated Control Panel
  Find Out How Even Newbies Are Saving Anywhere Between $75 To $945 Monthly From Expensive Hosting Platforms Using Our Technology
  Proprietary Tech Helps Join Thousands Of Marketers Who’re Using WordPress Hosting To Attract Hordes Of Customers & Make Billions Of Dollars

  Just imagine the kind of growth prospects in website/store without any huge investment, third party dependency or experience?

  It’s all going to soon become your reality.

  Get WP Host At Low Earlybird Price Here: https://www.moregold.xyz/wphost

  So, I highly recommend you to get your hands on this like all serious & top marketers do.

  I can bet there’s nothing easier and smarter than this.

  BTW if you get something good, hit me up and I’ll be up to it right away?

  Get WP Host With Cool Bonuses

  Let’s Succeed Together,
  William Galindo

  P.S- There’s nothing like this available at such a low price. So, grab it today before it goes away forever.

  UNSUBSCRIBE: https://www.moregold.xyz/unsubscribe
  2917 Wilmar Farm Road
  Herndon, MD 22070

 31. Are you okay running your business without much funds? This could slow down growth and delay returns on your business.

  Now you have the Opportunity to Fund your Busineses and Projects without stress and without the burden of repayment as our interest in first for the growth of your business and projects, and for your to arrive at your desired business goals and dreams.

  Take advantage of our Funding opportunity and get funded on your business and Projects within days and have an ample number of years/Loan Term Period which gives you time to grow and achieve your business goals.

  Give us a call on:
  +852 3008 8373,
  or write us at:
  info@capitalfund-hk.com

 32. Hey there Visionary,

  Ever feel like you’re in an endless battle for traffic, stuck between high-cost ads and the slow burn of SEO? It’s time to tap into a gold mine that most are overlooking: Google Image Search powered by AI.

  Introducing StockDreams, the game-changer in visual content creation: https://www.truevaule.xyz/stockdreams

  StockDreams isn’t just another image tool; it’s a visionary’s playground, powered by AI to ensure your visuals do more than just ‘show’ – they perform.

  With StockDreams, you’re unlocking an arsenal of AI-generated visuals, from captivating stock images and vibrant illustrations to bespoke logos, icons, and even brand characters.

  Not to mention the doodles that can bring the fun to your brand voice, and product images that sell not just a product but a story.

  Here’s what StockDreams unlocks for you:

  ?? AI-generated stock images tailored to your niche.

  ?? Custom illustrations to give your content a polished, professional edge.

  ?? Dynamic logos and icons that capture your brand essence.

  ?? Unique brand characters to personify your business and connect with audiences.

  ??? Engaging doodles to humanize your marketing and make it relatable.

  ?? Product images that spotlight your offerings in the best light.

  And all of this comes with an easy-to-use image editor that makes customization a breeze.

  Ready to revolutionize how you attract visitors? Dive into the world of StockDreams: https://www.truevaule.xyz/stockdreams

  Wave goodbye to traffic woes and hello to a visually-rich future.

  StockDreams is not just a solution; it’s your partner in capturing the attention your business deserves.

  Unlock your potential, one click at a time.

  Excited for you to see the difference,

  Adolph Crowe

  UNSUBSCRIBE: https://www.truevaule.xyz/unsubscribe
  Address: 2357 Rosemont Avenue
  Orlando, FL 32803

 33. Hi!

  It is with sad regret to inform you that LeadsFly is shutting down!

  We have made available all our consumer and business leads for the entire world on our way out.

  We have the following available worldwide:

  Consumer Records: 294,582,351
  Business Records: 25,215,278

  Visit us here: https://leadsfly.biz/kinhdiamau.com/

  Best regards,
  Donald

 34. Hey, looking to boost your ad game? Picture your message hitting website contact forms worldwide, grabbing attention from potential customers everywhere! Starting at just under a hundred bucks my budget-friendly packages are designed to make an impact. Drop me an email now to discuss how you can get more leads and sales now!

  P. Stewart
  Email: z4vexe@gomail2.xyz
  Skype: live:.cid.2bc4ed65aa40fb3b

 35. Hi,

  My name is Rahul. I am a Data Entry Virtual Assistant. I will follow your step-by-step process and get things done for you at just $10 per hour.

  I can do Online Data Entry, Medical Bill Data Entry, Copy Paste Work, Document Data Entry, Physical to Digital Document Conversion, WooCommerce/Magento/Shopify Product Data Entry, Amazon/Ebay/Etsy/Walmart/Target Product Data Entry, Facebook Shop/Google Merchant Store Product Data Entry, Application Forms Data Entry, Software Data Entry, Invoice/Billing Data Entry Processing, Insurance Claim Processing, Order Entry, Purchase Entry, Captcha Filling, 1 by 1 Manual Entry, Step-by-Step Process Entry, E-Commerce Product Data Entry, Market Research Forms Processing, Credit Cards Form Processing, Survey Forms Processing, Mortgage Forms Processing, Data Collection, Sales Leads, List Collection using your Strategy and Criteria, List Creation, Typing Work, Data capturing from websites, WordPress/Shopify Data Entry, Web scrapping and putting data into excel sheet, Proper formatting of excel entries, Resolve different formats of excel entries into 1 format, Process repetition, Google spreadsheet,
  Property data research, Linkedin Data Collection, Business Card Data Entry, Finding leads online.

  If you have any requirements, please send me an email on Hireonline4455@outlook.com

 36. Hello! Do you know if they make any plugins
  to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my
  blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good gains. If you know of any please share. Cheers!
  You can read similar text here: Sklep

 37. Hi ,

  Wow…

  This new AI eLearning platform has blown me away, and I can’t stop myself from sharing it with you…

  What if you could have an all-in-one eLearning business solution with your own marketplace, courses, and a built-in student interface for practically pennies?

  =>> Check this out: https://www.vaulemedia.com/coursemateai

  It’s called CourseMateAi, and I think you’re really going to like it.

  How would you like to turn any IDEA into a profitable eLearning business?

  And to do it WITHOUT any hassle or technical skills?

  Well! The time has come to make that happen!

  CourseMateAi is a brand new web-based platform that lets you start your own eLearning business in a matter of minutes.

  Check out some of the great benefits of CourseMateAi:

  [+] Start your own business with NO experience required
  [+] Turn mere ideas into full educational courses with AI
  [+] Create your own academy sites in just minutes
  [+] Use AI to generate courses to start selling immediately
  [+] Sell courses on your own marketplace & keep 100% profits
  [+] Create courses on any Topic – Become authority in any Niche
  [+] Manage your courses, students, payments & more from one dashboard
  [+] Create courses quick & easy – add unlimited lessons with AI
  [+] Keep 100% of the profits, traffic & leads
  [+] Target multiple niches and markets
  [+] And so much more…

  I know it sounds incredible, which is why you really just need to see it. Check out the demo here: https://www.vaulemedia.com/coursemateai

  To be clear, you don’t even have to create your own courses. You simply harness the power of AI to generate brand new original courses from scratch.

  Right now they are offering it on a special launch deal. As you will see on the page, the price is going to increase very soon.

  Therefore I recommend checking it out today, and claim your access to everything with this special deal… while you still can: https://www.vaulemedia.com/coursemateai

  Now is the perfect time to get into this business, as the eLearning industry is exploding with growth. Don’t wait, join me on CourseMateAi today!

  To your success,

  Lyle D. Winn

  UNSUBSCRIBE: https://www.vaulemedia.com/unsubscribe
  Address: 3441 Carriage Court
  Yucca Valley, CA 92284

 38. Hey there, ready to take your ad game to the next level? Imagine your message popping up in website contact forms all over the world, reaching heaps of potential customers! Starting at just under $100, our affordable packages pack a punch. Shoot me an email now to chat more about getting your brand out there! Let’s make some noise together!

  P. Stewart
  Email: revm9s@mail-to-form.xyz
  Skype: form-blasting

 39. Get Found On The First Page of Google in Less Than 2 weeks by Using our Priority Stealth S.E.O. Syndication Method.

  Pay us once and you’ll get Organic Search Engine Results using videos that will continue to drive traffic 24/7 year round!

  The Benefits are incredible – since by paying us once there will be:

  – No Additional Ad spend needed!

  – No Additional Costs for Ad copy!

  – No Additional Costs per Clicks!

  – No Commercial Licensing fees ever!

  Get Started Today and Get Seen Tomorrow!

  Learn More: Reviews2Videos.com

 40. Did you hear about the SETC (sick leave and family leave tax credit) program that the IRS is closing after April 15th, 2024?
  This is the same CARE program as the stimulus check that was mailed to your house during COVID.
  You can receive up to $511 per person per day (up to $32,220) that you couldn’t work during the pandemic.

  Don’t miss your COVID tax credit:
  Call Kerry at 480-790-9186
  Email Kerry at duc@directfunder.com
  Or watch the explanation here: https://taxcreditfunder.com/en/

 41. Hi,

  We’d like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site kinhdiamau.com.

  Check out some of our existing videos here:
  https://www.youtube.com/watch?v=8S4l8_bgcnc
  https://www.youtube.com/watch?v=bWz-ELfJVEI
  https://www.youtube.com/watch?v=Y46aNG-Y3rM
  https://www.youtube.com/watch?v=hJCFX1AjHKk

  Our prices start from as little as $195 and include a professional script and voice-over.

  If this is something you would like to discuss further, don’t hesitate to reply.

  Kind Regards,
  Danielle

 42. Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – We guarantee to gain you 300-1000+ followers per month.
  – People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
  – All actions are made manually by our team. We do not use any ‘bots’.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you have any questions, let me know, and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Libby

 43. Good Morning

  I wanted to reach out and let you know about our new dog harness. It’s really easy to put on and take off – in just 2 seconds – and it’s personalized for each dog.
  Plus, we offer a lifetime warranty so you can be sure your pet is always safe and stylish.

  We’ve had a lot of success with it so far and I think your dog would love it.

  Get yours today with 50% OFF: https://caredogbest.com

  FREE Shipping – TODAY ONLY!

  The Best,

  Brad

 44. Erectile dysfunction treatments available online from TruePills.
  Discreet, next day delivery and lowest price guarantee.

  Viagra is a well-known, branded and common erectile dysfunction (ED) treatment for men.
  It’s available through our Online TruePills service.

  Trial ED Pack consists of the following ED drugs:

  Viagra Active Ingredient: Sildenafil 100mg 5 pills
  Cialis 20mg 5 pills
  Levitra 20mg 5 pills

  https://cutt.ly/dw7ChH4s
  https://www.t-g.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://true-pill.top/
  https://1-kirpich.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://true-pill.top/
  http://yupgpz.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://true-pill.top/
  https://27.caiwik.com/index/download2?diff=0&darken=1&utm_source=og&utm_campaign=2564&utm_content=%5BCID%5D&utm_clickid=a04o4oksskokccsg&aurl=http%3A%2F%2Ftrue-pill.top&pushMode=popup
  https://kontinental.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://true-pill.top/

  Esipram
  Allopim
  Emidoxyn
  Aviane-28
  Ranitizane
  Aminotrophylle-88
  Clint
  Indosan
  Epitomax
  Meloxid
  Edrumycetin
  Depil
  Dbl erythromycin
  Flucan
  Otophenicol
  Gastromins
  Indocine
  Emital
  Torrem
  Ardoral
  Sulfamethoxazole
  Osteofel
  Lioresal
  Ifitrim
  Bamalite
  Umaren
  Lexemin
  Bactiver
  Montene
  Lobelo
  Ninur
  Bonyl
  Med glybe
  Amilene
  Alspiron
  Colitofalk
  Fluconamerck
  Brondilat
  Lyndavel
  Microgest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *