Duyệt bởi
Category: Uncategorized

Địa Mẫu Chơn Kinh

Địa Mẫu Chơn Kinh

GIỚI THIỆU CHUNG Kinh Địa Mẫu do Phật Mẫu đã giáng thế xuống nhiều lần với nhiều danh hiệu khác nhau: Phật Mẫu, Mẹ Địa Mẫu, Mẹ Dao Trì, Mẹ Thiên Nhiên, Địa Mẫu Hoàng. Ngài giáng xuống tại Trung Quốc và Việt Nam như: Ba Vì – Hà Tây, Tây Phương – Vĩnh Phúc, Tiên Kiều – Sơn Tây, Tam Thanh – Lạng Sơn, Đình Ứng – Hà Nội, Chùa Trầm… Bản kinh soạn thảo dưới đây phần lớn…

Đọc Thêm Đọc Thêm